Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών του άρθ. 7 της Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών του άρθ. 7 της Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Στην απόφαση Α.1293/23.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5882/31.12.2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται:

«Καθορίζουμε τους όρους και προϋποθέσεις θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις θεώρησης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516), όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α) Αλιευτικά σκάφη: Τα επαγγελματικά σκάφη, όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 του Β.Δ. 666 της υπ΄αρ. 25.07/22.08 του 1966 (Α΄ 160), ήτοι όσα χρησιμοποιούνται, κατ’ αποκλειστικότητα, στην αλιεία σπογγαλιεία από επαγγελματίες αλιείς, ήτοι από πρόσωπα που πληρούν, σωρευτικά, τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 51) και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.

β) Αρμόδια τελωνειακή αρχή: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έχει την έδρα του ο επαγγελματίας αλιέας.

γ) Τελωνείο παρακολούθησης Βιβλίου Ατελειών: Το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά, στο οποίο τηρείται Μητρώο των πλοίων που εφοδιάζονται με Βιβλίο Ατελειών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών


Α. Θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας

1. Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας απαιτείται τα εισοδήματα από την αλιεία που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο αλιέα να αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Επαγγελματική άδεια του αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.

β. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.

γ. Έγγραφο εθνικότητας.

δ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση.

ε. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις περιπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α’ 187). Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω βεβαιώσεων συνυποβάλλεται αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών.

στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αλιέας δηλώνει ότι η μηχανή (ισχύς, τύπος κ.λπ.) είναι αυτή που είναι καταχωρημένη στα ναυτιλιακά έγγραφα και στην επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους.

ζ. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους για φυσικά πρόσωπα.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Βιβλίο Ατελείας χορηγείται και θεωρείται για πρώτη φορά, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και η υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών δραστηριότητας που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε περίπτωση ενημερώνει για τη χορήγηση του Βιβλίου Ατελειών το αρμόδιο Τελωνείο διαχείρισης του Βιβλίου Ατελειών.

Β. Θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας

1. Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας απαιτείται τα εισοδήματα που δηλώνονται από την αλιεία, στις περιπτώσεις αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας φυσικών προσώπων να αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Επαγγελματική άδεια του αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.

β. Έγγραφο εθνικότητας.

γ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση.

δ. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής. Στις περιπτώσεις όπου από το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό σχετικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων είτε βεβαίωση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο οργανισμό σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) ή 4113.297/01/2012 (Β’ 334) αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είτε βεβαίωση που εκδίδεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό σύμφωνα με το π.δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α’ 187). Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω βεβαιώσεων συνυποβάλλεται αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου γενικής διάταξης του πλοίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση των δεξαμενών.

ε. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι η μηχανή (ισχύς, τύπος κ.λπ.) είναι αυτή που είναι καταχωρημένη στα ναυτιλιακά έγγραφα και στην επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι το σκάφος βρίσκεται σε επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.

στ. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους για φυσικά πρόσωπα ή αντίγραφο κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Βιβλίο Ατελείας χορηγείται και θεωρείται για πρώτη φορά, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και η υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών δραστηριότητας που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε περίπτωση ενημερώνει για τη χορήγηση του Βιβλίου Ατελειών το αρμόδιο Τελωνείο διαχείρισης του Βιβλίου Ατελειών.

Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών


Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας διενεργείται σε ετήσια βάση με την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων με την παρούσα δικαιολογητικών. Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις κατόχων Βιβλίου Ατελείας - Κυρώσεις


1. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή της παρούσας, λόγω α) κατάργησης ή αλλαγής των δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας ή β) λόγω διαγραφής του σκάφους από τα οικεία τηρούμενα βιβλία που αυτό ήταν εγγεγραμμένο, βάσει απαιτούμενων διατάξεων, το Βιβλίο Ατέλειας παραδίδεται από τον αλιέα κάτοχο αυτού, άμεσα και το αργότερο εντός τριών μηνών από την κατάργηση έστω και ενός μόνο ως άνω δικαιολογητικού ή την διαγραφή του σκάφους, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να ακυρωθεί και να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο των πλοίων που τηρείται στο Τελωνείο παρακολούθησης Βιβλίου Ατελειών.

2. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη τήρηση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 74 και του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), στη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των καυσίμων, με τα οποία το αλιευτικό σκάφος είχε εφοδιαστεί, ατελώς, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 119Α και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 147 του ίδιου ως άνω νόμου.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/02/2021.
».Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Α.Υ.Ο.Ο. αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.»

Α.π. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5007583/1.4.2015 «Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων»

Α.1293/23.12.2020 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.»

Ε.2005/8.1.2021 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882)»

Α.1154/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1293/23-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β΄ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882)»