Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμπλήρωση - διόρθωση αιτήσεων που έγιναν δεκτές, για την εγγραφή αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020

Συμπλήρωση - διόρθωση αιτήσεων που έγιναν δεκτές, για την εγγραφή αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020

Σύμφωνα με την Υ.Α. 168038/15.4.2021 (ΦΕΚ Β' 1593/20.4.2021) «Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 398989/23.08.2021:

«Άρθρο 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική  πλατφόρμα με  τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:
α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19,
β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.
γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της παρούσας.
δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό  μητρώο.

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄ 3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02.12.2020 (Β΄ 5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf ) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό  μητρώο.
Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf ) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/ και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. υποχρεούται να απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας.

7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/ και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.
 
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.
α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 30.6.2021.
β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021.

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021. Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης διόρθωσης κατά τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της. Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων της παρούσας απόφασης σε διόρθωση συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της.

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 30.9.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Άρθρο 5
ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Δείτε τα παραρτήματα της απόφασης εδώ.