Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Ιουλίου

Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 47δ του Κ.Φ.Π.Α. (Import OSS) μηνός Ιουλίου.

Ι.
Σύμφωνα με το άρθ. 47δ «Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη» του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος, οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, καλύπτουν αγαθά, εξαιρουμένων των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

«Εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, L 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος νοούνται ως:
α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στον φόρο»: υποκείμενος στον φόρο που δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης,
β) «μεσάζων»: πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, το οποίο ορίζεται από τον υποκείμενο στον φόρο, που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες ως υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν ειδικό καθεστώς εξ ονόματος και για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο,
γ) «κράτος μέλος εγγραφής» νοείται:
αα) όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, το κράτος μέλος στο μητρώο του οποίου επιλέγει να εγγραφεί,
ββ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος,
γγ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,
δδ) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,
εε) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο μεσάζων δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
Για τους σκοπούς των υποπερ. ββ) και εε) όταν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων έχει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, δεσμεύεται από την απόφαση να δηλώσει το κράτος μέλος εγκατάστασης όπου θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη,
δ) «κράτος μέλος κατανάλωσης»: το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον αποκτώντα πελάτη.

3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς:
α) κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της Χώρας ή κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Χώρας.
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει για την εγγραφή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον φόρο είτε της περ. α) είτε εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, που εκπροσωπείται από μεσάζοντα ο οποίος έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της Χώρας ή έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Χώρας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
γ) κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός Ένωσης και δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Χώρας ή σε άλλο κράτος μέλος, ο οποίος επιλέγει για την εγγραφή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα και εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στη Χώρα ή έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη Χώρα.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
Ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε., με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 (L 84), όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 (L 268) και ο οποίος πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω τρίτη χώρα, δεν υποχρεούται σε εκπροσώπηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του παρόντος σε όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της παρ. 1 που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ουδείς υποκείμενος στον φόρο μπορεί να ορίσει συγχρόνως περισσοτέρους του ενός μεσάζοντες.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ είτε απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα υποκείμενων στον φόρο που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Ο υποκείμενος στον φόρο, που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, υποχρεούται να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα την έναρξη ή την παύση της δραστηριότητάς του, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη μεταβολή αυτής όταν δεν πληρούνται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.

5. Για την εγγραφή στο μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος, που είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr.:
α) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου στην περίπτωση υποκείμενου στον φόρο εγκατεστημένου σε χώρα εκτός Ε.Ε., με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής.
β) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων, προτού χρησιμοποιήσει το παρόν ειδικό καθεστώς για λογαριασμό ενός υποκείμενου στον φόρο, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση,
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.
γ) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων για κάθε υποκείμενο στον φόρο τον οποίο εκπροσωπεί, προτού ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο αρχίσει να χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό καθεστώς, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,
δδ) ως αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου,
εε) τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6.
Κάθε υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή, κατά περίπτωση, ο μεσάζων αυτού γνωστοποιεί οποιεσδήποτε μεταβολές στις ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες.

6. α) Στον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος με το πρόθεμα IM, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου με το πρόθεμα IN, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το πρόθεμα IM για την εφαρμογή του παρόντος ειδικού καθεστώτος για κάθε υποκείμενο στον φόρο για τον οποίο έχει οριστεί.
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή αριθμός φορολογικού μητρώου που χορηγείται δυνάμει των περ. α) β) και γ) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος.

7. α) Ο υποκείμενος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες δραστηριότητές των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό καθεστώς.
β) Ο μεσάζοντας διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων δεν έχει ενεργήσει ως μεσάζων για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς,
ββ) εάν δεν πληροί πλέον τις λοιπές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να ενεργεί ως μεσάζων,
γγ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν στο παρόν ειδικό καθεστώς.
γ) Ο υποκείμενος στον φόρο, που εκπροσωπείται από μεσάζοντα, διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες δραστηριότητές του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό καθεστώς,
εε) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο.

8. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρόνος αποδοχής της πληρωμής νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα για έγκριση πληρωμής ή η ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής από τον λήπτη λαμβάνεται από τον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, ή για λογαριασμό αυτού, ανεξαρτήτως του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.

9. Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα δήλωση ΦΠΑ για κάθε μήνα είτε έχουν πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της παρ. 6 και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη για τις οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί απαιτητός κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε συντελεστή ποσό του αντίστοιχου φόρου. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται.
Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Η επόμενη αυτή δήλωση προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής του φόρου και το ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται ενδεχόμενες τροποποιήσεις της δήλωσης.

10. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν οι παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει δημοσίευση.

11. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων του καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

12. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που κατέβαλε στη Χώρα μας στο πλαίσιο φορολογητέων δραστηριοτήτων του, που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34, και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη χώρα μας για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν ειδικό καθεστώς, τότε εκπίπτει ο ΦΠΑ, ο οποίος του έχει επιβληθεί στη Χώρα μας και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη δήλωση ΦΠΑ, την οποία υποβάλλει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

13. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς υποχρεούται σε καταχώρηση στα λογιστικά του αρχεία (βιβλία) των πράξεων που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται σε καταχώρηση στοιχείων για καθένα εκ των υποκείμενων στον φόρο που εκπροσωπεί. Οι καταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά λεπτομερείς, σύμφωνα με το άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 282/2011, ώστε να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.

14. Η αρμόδια για τη διαχείριση των σχετικών με το ανωτέρω ειδικό καθεστώς διαδικασιών υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παρ. 4,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που αφορά σε υποκείμενο στον φόρο και του αριθμού φορολογικού μητρώου στον μεσάζοντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης του φόρου που τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παρ. 10,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη μέλη πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή και διαγραφή/εξαίρεση από το παρόν ειδικό καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη μέλη για υποκείμενους στον φόρο και μεσάζοντες που έχουν εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση του φόρου.

15. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από το παρόν ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ καταβολής του οφειλόμενου φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.».
ΙΙ. Συχνές Ερωτήσεις - απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΦΠΑ

1. Ε Τα τρία ειδικά καθεστώτα Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (EU OSS, non EU OSS και IOSS), τα οποία είναι σε ισχύ από 01.07.2021, είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά;
Α Είναι προαιρετικά.

2. Ε Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ειδικά καθεστώτα;
Α Τα ειδικά αυτά καθεστώτα αφορούν B2C (Business to Consumer) συναλλαγές όπου Β είναι υποκείμενος, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το καθεστώς), ενώ C είναι μόνο κοινοτικός μη υποκείμενος στον φόρο (ιδιώτης - τελικός καταναλωτής). Για λόγους απλοποίησης όπου αναφέρεται «ιδιώτης» έχει την ανωτέρω σημασία, δηλ. μη υποκείμενος στον φόρο-τελικός καταναλωτής.

3. Ε Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο μη ενωσιακό καθεστώς;

Α Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) και παρέχουν υπηρεσίες σε τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ.

4. Ε Ποιες παροχές υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών αφορά το μη ενωσιακό καθεστώς;
Α Το μη ενωσιακό καθεστώς αφορά όλες τις Β2C παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες, αλλά όχι την παράδοση αγαθών προς ιδιώτες.

5. Ε Σε ποιο κράτος μέλος θα μπορούν να εγγραφούν στο μη ενωσιακό καθεστώς οι υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι είναι μη εγκατεστημένοι στην ΕΕ ;
Α Μπορούν να εγγραφούν σε όποιο κράτος μέλος επιλέξουν.

6. Ποιες παροχές υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών αφορά το ενωσιακό καθεστώς;
Α To ενωσιακό καθεστώς αφορά:
I. Τις ενδοκοινοτικές B2C παροχές υπηρεσιών εντός της ΕΕ από υποκείμενο εγκατεστημένο στην ΕΕ εκτός του ΚΜ που έχει εγκατάσταση ο υποκείμενος.
II. Τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών σε κοινοτικούς ιδιώτες από υποκείμενο εγκατεστημένο στην ΕΕ ή από υποκείμενο μη εγκατεστημένο στην ΕΕ ή από ηλεκτρονική διεπαφή (πλατφόρμα) όταν αυτή θεωρείται προμηθευτής, δηλ. όταν ο αρχικός πωλητής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.
III. Τις εγχώριες B2C παραδόσεις αγαθών που γίνονται από ηλεκτρονική διεπαφή (πλατφόρμα) όταν αυτή θεωρείται προμηθευτής, δηλ. όταν ο αρχικός πωλητής
δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενωσιακό καθεστώς οι πωλήσεις αγαθών:
- για τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι απαγορεύσεις των εξ΄αποστάσεων πωλήσεων (Βιομηχανοποιημένα καπνά, Ηλεκτρονικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, στο οποίο περιέχεται μείγμα καπνού, Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, στα οποία περιέχονται υγρά αναπλήρωσης)
- τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή Φόρο Κατανάλωσης, μόνο εφόσον η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας.

7. Ε Σε ποιο κράτος μέλος θα εγγραφεί ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς;
Α Θα εγγραφεί στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του. Αν η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη εκτός ΕΕ τότε θα εγγραφεί στο κράτος μέλος όπου διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση.

8. Ε To κατώφλι πωλήσεων από απόσταση (€35.000/€100.000)συνεχίζει να ισχύει;

Α Όχι, αντικαταστάθηκε από το νέο ενιαίο πανευρωπαϊκής εμβέλειας όριο 10.000 Ευρώ, κάτω του οποίου οι B2C παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών και οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, μπορούν να υπόκεινται, σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος προέλευσης. Μετά τις 10.000 υποχρεωτικά επιβάλλεται ΦΠΑ στο ΚΜ κατανάλωσης και αποδίδεται είτε μέσω της εγγραφής στο OSS είτε μέσω εγγραφής στο κάθε ΚΜ κατανάλωσης με τις εκάστοτε εθνικές διαδικασίες (όπου απαιτείται η επιχείρηση να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε ΚΜ κατανάλωσης).

9. Ε Από ποια ημερομηνία υπολογίζεται το νέο ενωσιακό όριο των 10.000 ευρώ για την πρώτη εφαρμογή;

Α Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών το όριο ξεκινάει να υπολογίζεται από 1.7.2021. Για την παροχή ΤΒΕ (Telecommunication, Broadcasting and Electronic - ΤΒΕ) υπηρεσιών το όριο έχει ξεκινήσει να υπολογίζεται από 1.1.2021 ενώ ελέγχεται επίσης αν κατά το 2020 ξεπεράστηκε το όριο. Εάν μια επιχείρηση έχει δραστηριότητα που περιλαμβάνει και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσίες ΤΒΕ, στο όριο των 10.000 ευρώ υπολογίζονται τα ποσά και για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και για τις  υπηρεσίες ΤΒΕ.
Π.χ. αν επιχείρηση έχει TBE υπηρεσίες στην Γαλλία και την Ιταλία ύψους 6.000 ευρώ από 1/1/21, 9.000 ΤΒΕ εντός του 2020 και από 1.7.21 έως 1.9.21 συμπληρώσει ποσό 4.100 για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών στην Ιταλία και Γερμανία, τότε 1/9/21 ξεπέρασε το όριο (6.000+4100=10.100).

10. Ε Το όριο των 10.000 Ευρώ υπολογίζεται ανά κράτος-μέλος ή συνολικά;
Α Όχι, το όριο δεν υπολογίζεται ανά κράτος-μέλος, αλλά συνολικά στην ΕΕ. Π.χ. εάν έχω
5.000 Ευρώ πωλήσεις εξ’ αποστάσεως αγαθών σε Γαλλία και 5.100 Ευρώ παροχή TBE υπηρεσιών σε Αυστρία, έχω ξεπεράσει το όριο των 10.000 Ευρώ.

11. Ε Ποια είναι η διάρκεια της φορολογικής περιόδου για το μη ενωσιακό και το ενωσιακό καθεστώς ; Πότε υποβάλλεται η σχετική δήλωση;

Α Η διάρκεια της φορολογικής περιόδου είναι τρίμηνη. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά το τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου. Π.χ. η δήλωση ΦΠΑ EU OSS ή non EU OSS για το πρώτο τρίμηνο του 2022 μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30-4-22.

12. Ε Ποια είναι η διάρκεια της φορολογικής περιόδου στο καθεστώς εισαγωγής (IOSS);

Α Η διάρκεια της φορολογικής περιόδου είναι μηνιαία. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά το τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου. Π.χ. η δήλωση ΦΠΑ IOSS για τον Ιανουάριο του 2022 μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 28-2-22.

13. Ε Πώς απεικονίζονται οι διορθώσεις των προηγούμενων φορολογικών περιόδων στις δηλώσεις των οικείων ειδικών καθεστώτων;

Α Αντίθετα με το MOSS, όπου οι διορθώσεις απεικονίζονταν στην οικεία φορολογική περίοδο, στο OSS/IOSS οι όποιες διορθώσεις προκύψουν καταχωρούνται σε επόμενη δήλωση σε ιδιαίτερο πεδίο.

14. Ε Ισχύει η απαλλαγή για εισαγωγές αγαθών αξίας ως 22 ευρώ;
Α Όχι, η απαλλαγή καταργείται. Όλες οι εισαγωγές αγαθών υπάγονται σε ΦΠΑ.

15. Ε Τι ισχύει για την εισαγωγή δεμάτων ως 150 ευρώ;

Α Για την εισαγωγή δεμάτων έως 150 ευρώ (καθιερώνονται δύο νέα καθεστώτα απόδοσης ΦΠΑ:
1. Ειδικό καθεστώς εισαγωγής (IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών ή η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή και o φόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα.
2. Ειδικές ρυθμίσεις υφίστανται για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών - ΕΛΤΑ).
Ανεξαρτήτως από το ποιος τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ επιλέγεται (IOSS ή special arrangements), τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής.
Όσον αφορά αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης, καθώς και των προϊόντων καπνού, θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης για τα οποία εφαρμόζεται απαγόρευση των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων σε ιδιώτες, τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες για την επιβολή και
είσπραξη του ΕΦΚ και Φ.Κ και ο ΦΠΑ αποδίδεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές μαζί με τους φόρους αυτούς και δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω δύο ειδικά καθεστώτα.

16. Ε Τι ισχύει για την εισαγωγή δεμάτων άνω των 150 ευρώ;
Α Οι ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής. Πάνω από το όριο αυτό οφείλεται για τα εισαγόμενα εμπορεύματα πέραν του ΦΠΑ και ο κατά περίπτωση τελωνειακός δασμός.

17. Ε Πότε δεν απαιτείται από τον παραλήπτη καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στο τελωνείο;
Α Θα πρέπει να έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ, ως μέρος της τιμής αγοράς, στον προμηθευτή/στην ηλεκτρονική διεπαφή, και κατά την εισαγωγή να υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο διασάφηση συγκεκριμένου τύπου(Η7), στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός IOSS VAT του προμηθευτή . Εφόσον επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η ισχύς του αριθμού αυτού, οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο και ο φόρος αποδίδεται στη θυρίδα IOSS.

18. Ε 18. Ποιές επιχειρήσεις εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS;
Α Κάθε υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση που διενεργεί εξ αποστάσεως πωλήσεις (B2C ή B2B χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες σε αποστολές/δέματα αξίας μέχρι 150€. Με την εγγραφή της αποκτά έναν μοναδικό ΑΦΜ/ΦΠΑ με ισχύ σε όλη την Ένωση (VAT IOSS identification number).
Εάν η επιχείρηση δεν έχει εγκατάσταση στην ΕΕ, υποχρεούται να ορίσει μεσάζοντα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το καθεστώς. Ο μεσάζων εγγράφεται στο IOSS και αποκτά μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με το πρόθεμα IN. Στη συνέχεια, ο μεσάζων αποκτά VAT IOSS identification number με το πρόθεμα ΙΜ, για κάθε έναν υποκείμενο στο φόρο που εκπροσωπεί.ΙΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), εάν η εκπνοή της προθεσμίας της εν λόγω υποχρέωσης συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία δεν παρατείνεται.IV. Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «One Stop Shop»
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθρο 47δ ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Ε.2133/30.6.2021 «Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων(e-commerce) από 1/7/2021» - Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης»