Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το πρώτο 6μηνο τρέχοντος έτους

Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το πρώτο 6μηνο τρέχοντος έτους.

Ι. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1072/22.1.2019 (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

1) Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης στ') της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001:
α) από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς,
β) από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα για τις ανάγκες λειτουργίας τους.

2) Η διαδικασία ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από τους δικαιούχους επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ.


Οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. προκειμένου να τύχουν επιστροφής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που προμηθεύτηκαν υποχρεούνται:

1) Οι δικαιούχες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ., με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙα.

2) Οι δικαιούχες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ., με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν για τις ανάγκες λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ή προνοιακού ιδρύματος και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙβ.

3) Να διευκολύνουν τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κίνησης από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4) Οι καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 συντάσσονται ηλεκτρονικά υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ.


1. Τα δικαιούχα νομικά και φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο «Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» του άρθρου 5 της παρούσας, μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, εντός δύο (02) μηνών από την λήξη του εξαμήνου ή του έτους, για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

2. Σε περίπτωση που η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης/ιδρύματος τηρείται σε διαφορετική από την έδρα αυτής τόπο, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της ηλεκτρονικής αίτησης αναγράφεται: «Τήρηση της λογιστικής διαχείρισης στο υποκατάστημα/εγκατάσταση.......».
Εφόσον υφίστανται υποκαταστήματα ή περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ίδια αίτηση επιστροφής, ταξινομημένα ανά υποκατάστημα ή εγκατάσταση.

Άρθρο 4
Στοιχεία Αίτησης - Συνημμένα Δικαιολογητικά


1. Στην αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το τελωνείο υποβολής της αίτησης για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης
β. Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ.
γ. Η κατηγορία του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. (βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή προνοιακό ίδρυμα)
δ. Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
ε. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο/τηλέφωνο λογιστηρίου, e-mail)
στ. Η ποσότητα καυσίμου για την οποία αιτείται την επιστροφή
ζ. Το αιτούμενο ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ.
η. Η χρονική περίοδος για την οποία ο δικαιούχος αιτείται την επιστροφή
θ. Ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό επιστροφής
ι. Ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας στην οποία θα κατατεθεί το ποσό επιστροφής, στις περιπτώσεις που αιτείται μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του εξωτερικού. Εάν ο δικαιούχος επιστροφής είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση, επιπροσθέτως συμπληρώνονται τα ακόλουθα:
α. Η κατηγορία της ξενοδοχειακής επιχείρησης
β. Η δυναμικότητα σε κλίνες
γ. Η θερμαινόμενη επιφάνεια σε τ.μ.
δ. Η περίοδος λειτουργίας από......έως ....

2. Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους.
β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα. Τα προνοιακά ιδρύματα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά την ιδρυτική πράξη σύστασης αυτών.
γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα.
δ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης/ιδρύματος.
ε. Τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης/ιδρύματος, καθώς και τις αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
στ. Οι αντίστοιχες σελίδες των λογιστικών αρχείων στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα λογιστικά στοιχεία της περίπτωσης ε.
ζ. Η αναλυτική κατάσταση παραστατικών αγοράς πετρελαίου κίνησης και υπολογισμού του προς επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
η. Φωτοαντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα ή αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης/ ιδρύματος όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού.

3. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιχείρησης, ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β. Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων της επιχείρησης με τα ιδιόκτητα μηχανήματα έργου και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας της επιχείρησης ή / και τα ιδιωτικά συμφωνητικά εάν αυτά είναι μισθωμένα.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η ωριαία κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας της επιχείρησης και 2) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου. Η βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α' δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.
δ. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων σε εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την 37776/2645/24.5.2017 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 1882), όπου απαιτείται.

4. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιχείρησης, ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του πετρελαίου. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α' δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

5. Τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α Αντίγραφο Πράξης διορισμού Διοικητή (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Διοικητή/νόμιμου εκπροσώπου του νοσηλευτικού ιδρύματος στην οποία δηλώνεται ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά κατά την οποία το δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. β' δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

6. Τα προνοιακά ιδρύματα, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή βεβαίωση του φορέα εποπτείας για τα Ν.Π.Ι.Δ.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία δηλώνεται ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που το ενδιαφερόμενο προνοιακό ίδρυμα αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. β' δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

7. Με την υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων σε αυτήν δικαιολογητικών το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. ελέγχει: α) εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., β) εάν η επιχείρηση/ίδρυμα υπάγεται στους δικαιούχους επιστροφής ΕΦΚ, γ) την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, δ) εάν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και ε) την πληρότητα και την επάρκεια της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται, με σχετική ενημέρωση του αιτούντα για τους λόγους απόρριψης. Η προθεσμία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την υποβολή της.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1) Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.
Οι Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την υποβολή της
αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης επιστροφής ΕΦΚ ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, βάσει του Νομού/Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ.

2) Τελωνείο Ελέγχου
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) - παραστατικών και του φυσικού ελέγχου του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. της παρούσας απόφασης είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης/ιδρύματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται παραγωγικές μονάδες ή υποκαταστήματα, οι οποίες υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου πέραν αυτού της έδρας της επιχείρησης/ιδρύματος, αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου για τον φυσικό έλεγχο στις παραγωγικές μονάδες ή τα υποκαταστήματα είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι μονάδες και τα υποκαταστήματα αυτά.
Το εν λόγω τελωνείο πραγματοποιεί και τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) - παραστατικών, εφόσον η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης/ιδρύματος τηρείται στις εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα αυτά.

Άρθρο 6
Έλεγχοι


1. Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. μετά την αποδοχή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων σε αυτή δικαιολογητικών και πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., προκειμένου για την επιστροφή του ΕΦΚ, προβαίνει στους κατωτέρω ελέγχους, τουλάχιστον για το 50% των δικαιούχων:
α) έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών και
β) φυσικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου.
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι ελέγχονται, εκ των υστέρων, και εντός του επομένου της επιστροφής έτους.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου ή/και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης/ιδρύματος βρίσκεται εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής, τότε το σχετικό αρχείο της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)-παραστατικών του δικαιούχου ή /και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του δικαιούχου.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ., συντάσσει Έκθεση Ελέγχου την οποία αποστέλλει, με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τριών (03) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται στοιχεία από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, τα οποία αφορούν τους ανωτέρω ελέγχους και δεν υποβάλλονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση/ίδρυμα εντός δύο (02) μηνών, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. απορρίπτει την αίτηση επιστροφής και ενημερώνει τον αιτούντα.

3. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους που πραγματοποιούν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές διαπιστωθούν παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών αρχείων ή στα λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίζει η δικαιούχος επιχείρηση/ίδρυμα καθώς και στη νόμιμη χρήση του πετρελαίου κίνησης, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Συμψηφισμοί Οφειλών- απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχων


1. Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ έπειτα από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης επιστροφής ΕΦΚ ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από τη δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν οφειλές, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. για την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».

2. Εφόσον η δικαιούχος επιστροφής Ε.Φ.Κ. επιχείρηση/ίδρυμα έχει τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του α) προς τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90) Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και β) προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), όπως ισχύει. Το υπόλοιπο, μετά το συμψηφισμό ποσό, καταβάλλεται στη δικαιούχο επιστροφής ΕΦΚ επιχείρηση/ίδρυμα.

3. Με την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 η απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. εκδίδεται και κοινοποιείται στο δικαιούχο.

Άρθρο 8
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οι αριθμ. Φ.609/337/22-06-2004 (ΦΕΚ Β 999/2004) και Φ.610/338/ 22-06-2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β 999/2004) καταργούνται.

2. Εξαιρετικά:
α. Οι αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αφορούν στις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν το έτος 2018, θα υποβληθούν από τους δικαιούχους στα Τελωνεία Ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-06-2004 και Φ.610/338/22-06-2004 ΑΥΟΟ.
β. Για τις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους και δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις επιστροφής, οι αποφάσεις εκδίδονται από τα αρμόδια για την επιστροφή τελωνεία, όπως αυτά ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-6-2004 και Φ.610/338/ 22-6-2004 ΑΥΟΟ, τηρουμένων των οριζομένων στο άρθρο 7 της παρούσας.
Για τις ως άνω εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. το Τελωνείο Επιστροφής καταχωρεί τα στοιχεία της αίτησης στη λειτουργία «Επιστροφές ΕΦΚ - δημιουργία απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ», της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ICISnet, συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων, στο πεδίο: «Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης», τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Για την ηλεκτρονική πληρωμή των ανωτέρω αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αντιγράφου της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα ή προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα αντιγράφου τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης/ιδρύματος, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού.
γ. Για τις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αφορούν τα έτη 2018 και προηγούμενα, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους, τα Τελωνεία Ελέγχου τα οποία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν είναι αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-6-2004 και Φ.610/338/ 22-6-2004 ΑΥΟΟ, αποστέλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ, του άρθρου 5 της παρούσας, την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, προκειμένου για την έκδοση της απόφασης επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου, είναι και το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., εκδίδει απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΙΙ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2053/1.4.2019 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»»:

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Α.1072/22-02-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 750 Τεύχος Β, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΕΑ346ΜΠ3Ζ-4ΘΨ και ισχύει από 05-03-2019, προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ( Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησής του από τους ανωτέρω δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Ειδικότερα, ανά άρθρο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής:

Ως προς το Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης το οποίο χρησιμοποιείται:

α) από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς,

β) από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα για τις ανάγκες λειτουργίας τους.

Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από τους δικαιούχους επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Ως προς το Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης. Ειδικότερα:

Οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποχρεούνται να συντάσσουν καταστάσεις με τα παραστατικά αγοράς του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύτηκαν εντός των οριζομένων προθεσμιών (εξάμηνου ή έτους), για τα οποία υπάρχουν οι αντίστοιχες εγγραφές στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία τους. Για το σκοπό αυτό έχουν ενσωματωθεί στην κοινοποιούμενη απόφαση τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Οι ανωτέρω καταστάσεις συντάσσονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου και υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Ως προς το Άρθρο 3

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης απόφασης δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ., είτε ανά εξάμηνο είτε σε ετήσια βάση, για το πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκαν, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος . Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την λήξη του εξαμήνου (ήτοι: από 01.07 έως 31.08) ή του έτους (ήτοι: 01.01 έως 28.02) για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν από την επιχείρηση/ίδρυμα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ICISnet, μέσω του υποσυστήματος «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» από το μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ.- Υποβολή Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» στο αρμόδιο «Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης . Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ από τον δικαιούχο παρέχονται στον σύνδεσμο:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10615277

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, υποβάλλεται από τη δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα μία αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ., ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκαταστημάτων ή λοιπών εγκαταστάσεων. Εφόσον η επιχείρηση/ίδρυμα έχει υποκαταστήματα ή εγκαταστάσεις πέραν της έδρας της, τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται στην ίδια αίτηση, ταξινομημένα ανά υποκατάστημα ή εγκατάσταση.

Τέλος, εάν η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης/ιδρύματος τηρείται σε διαφορετικό τόπο από την έδρα της, τότε στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης όπου τηρείται η λογιστική της διαχείριση.

Ως προς το Άρθρο 4

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 4 καθορίζονται τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από το μενού Ενέργειες «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα - Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων», όπου στο πεδίο «Επιχειρηματικό κλειδί» αναγράφεται το MRN της Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ..

Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπονται τα δικαιολογητικά τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων ενώ στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 καθορίζονται τα επιπλέον δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά κατηγορία δικαιούχου.

Τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν:

1) Στην υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων της αιτούσας επιχείρησης/ιδρύματος, για τη συγκεκριμένη αίτηση και την καταβολή του ποσού της επιστροφής (περιπτώσεις α, β, γ, δ και η της παραγράφου 2).

2) Στον λογιστικό έλεγχο της παραληφθείσας ποσότητας πετρελαίου για την οποία ζητείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. (περιπτώσεις ε, στ και ζ της παραγράφου 2).

3) Στον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κίνησης για κάθε κατηγορία δικαιούχου (παράγραφοι 3, 4, 5 και 6). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού (των περιπτώσεων 3γ, 4β, 5γ και 6γ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα οριζόμενα από το νόμο επαγγελματικά δικαιώματα και να ανανεώνεται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Στην παράγραφο 7 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ, προκειμένου να προβεί στην αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης επιστροφής του Ε.Φ.Κ. από τη δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα ελέγχει:

- την υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.,

- την υπαγωγή ή όχι της επιχείρησης/ιδρύματος στους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ.,

- την εμπρόθεσμη υποβολή αυτής σύμφωνα με τις ταχθείσες προθεσμίες του άρθρου 3,

- την πληρότητα και την επάρκεια της αίτησης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών

Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, οριστικοποιείται (κατάσταση «Οριστικοποιημένη») και δημιουργείται αυτόματα μια Απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ (σε κατάσταση «Καταχωρημένη») με προ συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν την αίτηση, όπως είχαν συμπληρωθεί από τον αιτούντα επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά την υποβολή της αίτησής του.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Τελωνείο, η αίτηση περιέρχεται σε κατάσταση «Μη Αποδεκτή» συμπληρωμένη με τους λόγους απόρριψης από το Τελωνείο για την ενημέρωση του αιτούντα.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση ή να απορριφθεί ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Ως προς το Άρθρο 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 5 ορίζονται ως αρμόδια Τελωνεία για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους τα «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ» κατ' εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β'968) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα πραγματοποίησης επιστροφών Ε.Φ.Κ. Οι δικαιούχοι επιστροφής υποβάλλουν αίτηση στα εν λόγω Τελωνεία με κριτήριο την έδρα τους σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της κοινοποιούμενης απόφασης.

Στο ως άνω Παράρτημα αναφέρεται το αρμόδιο Τελωνείο για κάθε Νομό/Περιφερειακή Ενότητα της χώρας ενώ για την Αττική ορίζονται πέντε (5) Τελωνεία βάσει της διοικητικής διαίρεσης της Περιφέρειας Αττικής ώστε να επιμερίζεται το διοικητικό κόστος αυτής της διαδικασίας.

 
α/α Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ Περιφερειακή Ενότητα - Δήμοι αρμοδιότητας του Τελωνείου:
1 Τελωνείο Αθηνών Βορείου Τομέα Αθηνών:
Δήμος Αγίας Παρασκευής · Δήμος Αμαρουσίου · Δήμος Βριλησσίων · Δήμος Ηρακλείου · Δήμος Κηφισιάς · Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης · Δήμος Μεταμορφώσεως · Δήμος Νέας Ιωνίας · Δήμος Παπάγου-Χολαργού · Δήμος Πεντέλης · Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού · Δήμος Χαλανδρίου

Κεντρικού Τομέα Αθηνών:
Δήμος Αθηναίων · Δήμος Βύρωνος · Δήμος Γαλατσίου · Δήμος Δάφνης-Υμηττού · Δήμος Ζωγράφου · Δήμος Ηλιούπολης · Δήμος Καισαριανής · Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας
2 Α' Τελωνείο Πειραιά Νοτίου Τομέα Αθηνών:
Δήμος Αγίου Δημητρίου · Δήμος Αλίμου · Δήμος Γλυφάδας · Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης · Δήμος Καλλιθέας · Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου · Δήμος Νέας Σμύρνης · Δήμος Παλαιού Φαλήρου

 

    Πειραιώς:
Δήμος Πειραιώς · Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη · Δήμος Κορυδαλλού · Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας · Δήμος Περάματος

Νήσων Αττικής:
Δήμος Αγκιστρίου · Δήμος Αίγινας · Δήμος Κυθήρων · Δήμος Πόρου · Δήμος Σαλαμίνας · Δήμος Σπετσών · Δήμος Τροιζηνίας · ΔήμοςΎδρας

3 Δ' Τ.Ε.Σ. Πειραιά Δυτικού Τομέα Αθηνών:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας · Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού · Δήμος Αιγάλεω · Δήμος Ιλίου · Δήμος Περιστερίου · Δήμος Πετρούπολης · Δήμος Χαϊδαρίου
4 Τελωνείο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής:
Δήμος Ασπροπύργου · Δήμος Ελευσίνας · Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας · Δήμος Μεγαρέων · Δήμος Φυλής
5 Τελωνείο Λαυρίου Ανατολικής Αττικής:
Δήμος Αχαρνών · Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης · Δήμος Διονύσου · Δήμος Κρωπίας · Δήμος Λαυρεωτικής · Δήμος Μαραθώνος · Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας · Δήμος Παιανίας · Δήμος Παλλήνης · Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου · Δήμος Σαρωνικού · Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος · Δήμος Ωρωπού

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται ως αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου, για το λογιστικό και φυσικό έλεγχο των δικαιούχων, τα Τελωνεία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης/ιδρύ ματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται παραγωγικές μονάδες ή υποκαταστήματα, καθώς και στην περίπτωση που ο τόπος τήρησης της λογιστικής διαχείρισης της επιχείρησης/ιδρύματος, βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου, πέραν αυτού της έδρας της επιχείρησης/ιδρύματος, τότε ο έλεγχος αυτών των μονάδων ή υποκαταστημάτων θα διενεργείται από το χωρικά αρμόδιο Τελωνείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6, της κοινοποιούμενης απόφασης.

Ως προς το Άρθρο 6

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζονται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μετά την αποδοχή της αίτησης προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. για την έκδοση Απόφασης επιστροφής ελέγχει σε συνεργασία με τα Τελωνεία Ελέγχου, στις περιπτώσεις που απαιτείται, κατ' ελάχιστον στο 50% των δικαιούχων ανά έτος, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι ελέγχονται εντός του επόμενου της επιστροφής έτους για το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου κίνησης που έχουν προμηθευτεί από τον προηγούμενο έλεγχο. Το προαναφερθέν ποσοστό δεν είναι σε καμία περίπτωση περιοριστικό.

Παράδειγμα: εάν μια επιχείρηση/ίδρυμα ελεγχθεί για το α' εξάμηνο του έτους 2019 μπορεί να μην ελεγχθεί το έτος 2020 βάσει του ποσοστού 50% που ορίζεται από την απόφαση, ωστόσο το έτος 2021 θα ελεγχθεί και για το β' εξάμηνο του έτους 2019 και για το 2020.

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία αναφορικά με την νόμιμη χρησιμοποίηση του πετρελαίου κίνησης σε δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα, δύναται να διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, πέραν του τακτικού ελέγχου που προβλέπεται ανωτέρω.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε λογιστικό και φυσικό έλεγχο της επιχείρησης/ιδρύματος αξιοποιώντας τα συνυποβαλλόμενα της αίτησης δικαιολογητικά, καθώς και κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστώσει την νόμιμη χρησιμοποίηση του πετρελαίου κίνησης για το οποίο ζητείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ταυτίζονται το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. με το Τελωνείο Ελέγχου, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά το σχετικό αρχείο στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί η νόμιμη χρησιμοποίηση του πετρελαίου κίνησης για το οποίο ζητείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται η σχετική Έκθεση Ελέγχου και αποστέλλεται εντός της τιθέμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών.

Τέλος, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση όπου από τον έλεγχο απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, αυτά πρέπει να συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αίτηση επιστροφής από την ελεγχόμενη επιχείρηση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης της δικαιούχου επιχείρησης/ιδρύματος από το αρμόδιο τελωνείο. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν υποβληθούν από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το τελωνείο προβαίνει στην ακύρωση της απόφασης επιστροφής (όπου η απόφαση είναι σε κατάσταση «Καταχωρημένη») καταγράφοντας τους λόγους της ακύρωσής της. Ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για τους λόγους ακύρωσης της υπό έκδοσης απόφασης επιστροφής.

Για τις αιτήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο ποσοστό του 50% ελέγχου των δικαιούχων, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., ελέγχει όλα τα συνυποβαλλόμενα της αίτησης δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώνει την πληρότητα και επάρκεια αυτών, προβαίνει στην έκδοση Απόφασης επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Ως προς το Άρθρο 7

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης Απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. και καταβολής του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. μέσω πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου στον αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (η), της παραγράφου 2, του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης απόφασης.

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. για την καταβολή με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων». Στην Απόφαση επιστροφής αποτυπώνονται, πέραν των στοιχείων της αίτησης, το συνολικό ποσό επιστροφής προς τον δικαιούχο.

β) Στην περίπτωση που υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του συνολικού ποσού επιστροφής με τις τυχόν οφειλές.

Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην συμπλήρωση στην Απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. αναλυτικά των ποσών συμψηφισμού ανά δημόσιο φορέα και στην έκδοσή της («Οριστικοποίηση» της Απόφασης), σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω περίπτωση (α), συμπληρώνοντας επιπλέον των απαιτούμενων στοιχείων και το/τα ποσό/ά συμψηφισμού. Το τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο προκύπτει με την μείωση του συνολικού ποσού επιστροφής που έχει εγκριθεί από το Τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την απομείωσή του με τα ποσά των συμψηφισμών που προκύπτουν.

γ) Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση της Απόφασης επιστροφής ΕΦΚ (κατάσταση: «Οριστικοποίηση»), το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην εκτύπωση της υπό έκδοση Απόφασης επιστροφής ΕΦΚ προκειμένου να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ.

δ) Με την οριστικοποίηση της Απόφασης επιστροφής το Τελωνείο την κοινοποιεί στον δικαιούχο, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενώ δημιουργούνται αυτόματα στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», τόσα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, όσοι είναι και οι δικαιούχοι στην εν λόγω Απόφαση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού.
Αυτές οι πληρωμές γίνονται με παρόμοιο τρόπο και σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην παραπάνω αναφερόμενη αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους. Ειδικότερα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον προβλεπόμενο χρονικό περιορισμό ώστε να μην αποστέλλονται εντολές πληρωμής πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος του κάθε μήνα, όπως προβλέπεται στην ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6.12.2016 «Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα - Παροχή Οδηγιών».

Ο δικαιούχος επιστροφής ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα με μηνύματα για το ποσό επιστροφής που δικαιούται, όπως και για τα ποσά που θα αποδοθούν σε φορείς, με τη διαδικασία του συμψηφισμού, στην περίπτωση οφειλών του σε Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Επίσης , μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η πληρωμή όλων των εντολών πληρωμής που έχουν δημιουργηθεί από μία Απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ., ο δικαιούχος ενημερώνεται και για την ολοκλήρωση όλων των πληρωμών.

Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τον αιτούντα - δικαιούχο και το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αποφανθεί ότι πρέπει να προβεί σε ακύρωση της υπό έκδοση Απόφασης επιστροφής, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για τους λόγους ακύρωσης της υπό έκδοση Απόφασης.

Ως προς το Άρθρο 8

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθορίζονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των χειρόγραφων αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αφορούν το έτος 2018 ή και προηγούμενα έτη, οι οποίες είτε δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους είτε έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Αποφάσεις επιστροφής από τα αρμόδια Τελωνεία έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης.

Ειδικότερα, με την περίπτωση (β), της παραγράφου 2, και προκειμένου για την ταχύτερη καταβολή των επιστροφών Ε.Φ.Κ., ορίζεται ότι για τις αιτήσεις επιστροφής οι οποίες έχουν ελεγχθεί και έχουν αποσταλεί στα Τελωνεία Επιστροφής, όπως αυτά ορίζονταν στις καταργούμενες Α.Υ.Ο.Ο., οι σχετικές Αποφάσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. εκδίδονται από τα ως άνω Τελωνεία ανεξάρτητα εάν οι δικαιούχοι ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου Τελωνείου Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το αρμόδιο τελωνείο καταχωρεί, πέραν των στοιχείων της αίτησης του δικαιούχου, τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της χειρόγραφης αίτησης καθώς και τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική πληρωμή του ποσού της επιστροφής.

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 οι αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους από τα Τελωνεία Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονταν στις καταργούμενες Α.Υ.Ο.Ο., εφόσον αυτά είναι και αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδουν τη σχετική Απόφαση επιστροφής σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν δεν είναι και Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.) το Τελωνείο Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου, την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. προκειμένου για την έκδοση Απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ..


ΙΙΙ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2186/29.10.2019 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα»:

Σχετ: α) H αριθμ. Α.1072/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/B )
β) Η αριθμ. Ε.2053/2019 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας αναφορικά με την κοινοποίηση της ανωτέρω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
γ) Το από 1-8-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τελωνείου Ν. Ορεστιάδας (ΕΙΣ ΑΑΔΕ 1116081/26-8-2019)

Σε συνέχεια του ανωτέρω γ) σχετικού καθώς και τηλεφωνικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους, κατ' εφαρμογή της αριθμ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω α) σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ορίζονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., βάσει του Νομού/Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. (σχετικό το Παράρτημα I της εν λόγω Απόφασης). Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή Ε.Φ.Κ. ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου(ήτοι: 01.07 έως 31.08) ή του έτους (ήτοι: 01.01 έως 28.2) για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κίνησης σε Τελωνείο που σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση δεν είναι το αρμόδιο Τελωνείο, τότε: α) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις αναγράφοντας ως λόγο απόρριψης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: «μη αρμόδιο Τελωνείο υποβολής». Επιπλέον, αναγράφει και το αρμόδιο Τελωνείο ώστε ο δικαιούχος να υποβάλλει εκ νέου ηλεκτρονικά την αίτησή του στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το Παράρτημα I της Απόφασης β) εάν αυτό διαπιστώνεται από το Τελωνείο μετά από τη λήξη των οριζόμενων προθεσμιών υποβολής, το Τελωνείο απορρίπτει τις εκ παραδρομής υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα. Επιπλέον ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποστέλλοντάς με κάθε πρόσφορο μέσο, τα στοιχεία των αιτήσεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο / επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής). Τέλος, κατά την επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο από τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, αναγράφεται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» το MRN της αρχικά υποβληθείσας αίτησης και ο λόγος επανυποβολής «Εκ παραδρομής υποβολή στο Τελωνείο......». Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. αποδέχεται την ηλεκτρονική αίτηση και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναφέρει ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα σε αναρμόδιο Τελωνείο (αναφέροντας και τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου με το οποίο απεστάλησαν σε αυτό οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. ).

Επειδή, κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο υποβολής αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε μη αρμόδιο Τελωνείο, παρακαλούνται όλες οι Τελωνειακές Αρχές να ελέγξουν άμεσα στο υποσύστημα «Επιστροφές ΕΦΚ - Αναζήτηση Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.» του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, εάν τυχόν υπάρχουν αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε μη αρμόδιο Τελωνείο και να εφαρμόσουν τις ανωτέρω οδηγίες.

2. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της εν λόγω Απόφασης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται η αποστολή των αιτήσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σε αυτές, από τα Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής στα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και αντίστροφα, το Τελωνείο συντάσσει κατάσταση με τα στοιχεία των σχετικών αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. (ονοματεπώνυμο/επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής), την οποία αποστέλλει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

Το Τελωνείο Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την λειτουργία «Σύνδεσμοι» - Συνυποβαλλόμενα Αρχεία- Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.- Επιχειρηματικό κλειδί (αναγράφεται το MRN της ηλεκτρονικής αίτησης) - Αναζήτηση- Ενέργειες (Download) του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet. Συνεπώς δεν απαιτείται η δημιουργία και η αποστολή νέου ηλεκτρονικού αρχείου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο αυτών των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ..
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

άρθ. 78 ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Α.1072/22.1.2019 «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

Ε.2053/1.4.2019 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»»

Ε.2186/29.10.2019 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα»