Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση, επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020

Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση,  επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Ι. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ της από 27.6.2021 ανακοίνωσης του ΠΣ Εργάνη:

«II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και οι επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση να λάβουν την οικονομική ενίσχυση και έχει εγκριθεί από την ΑΑΔΕ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β΄ 457) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με την αριθμ. 24907/29-4-2021 (Β΄ 820) κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα:

Α. Μπορούν να υποβάλουν, όσες δεν το έχουν ακόμη πράξει, ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του «Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» ή βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως προβλέπεται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, από σήμερα έως και την Παρασκευή 2/7/2021.

Β. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, τα επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις, επιλέγοντας την περίπτωση «Συνοδευτικά έγγραφα», η οποία είναι διαθέσιμη κάτω από το πεδίο «Υπεύθυνη δήλωση οικονομικής ενίσχυσης στον πολιτισμό» στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, κάνουν εισαγωγή νέας υπεύθυνης δήλωσης και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ήτοι:
α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:
i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
β. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 25/6/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/7/2021».ΙΙ. Σχετικά με την υποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. VΙ του από 6.7.2021 χρονοδιαγράμματος υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων του ΠΣ Εργάνη:

VΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων,  συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων ταινιών κινηματογράφου, δικαιούχων  της  οικονομικής ενίσχυσης  που προβλέπεται στη με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-20211 (Β΄457) κοινή υπουργική  απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021 (Β΄1628) όμοιά της και στη με αριθμ. 24907/29.4.2021 (Β΄1820) κοινή υπουργική απόφαση  αντίστοιχα, των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ 5/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ  16/7/2021

 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► ΚΥΑ οικ.5774/203/5.2.2021 (ΦΕΚ Β' 457/6.2.2021) «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19»
 
► ΚΥΑ οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021 (ΦΕΚ Β' 1628/21.4.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β' 457)»