Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Παράταση:

Σύμφωνα με το από 26.3.2021 δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών και την απόφαση Α.1072/26.3.2021 (ΦΕΚ Β' 1253/31.3.2021) που ακολούθησε:

Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες:
Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.
Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).


Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από την ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων) 2020

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο (μια κατάσταση) για όλο το προηγούμενο έτος
31.3

17.5.2021
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους
     

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων) 2020

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο (μια κατάσταση) για όλο το προηγούμενο έτος 31.3

17.5.2021
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών) 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
15.5 18.6.2021Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Παρ. 3 και 4 του άρθ. 14 του Ν.4174/2013,
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
ΠΟΛ.1149/22.05.2014
ΠΟΛ.1176/14.07.2014
ΠΟΛ.1201/23.09.2014
ΠΟΛ.1207/30.09.2014
ΠΟΛ.1017/17.02.2015
ΠΟΛ.1053/27.2.2015
ΠΟΛ.1092/17.4.2015
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 12.10.2015
ΠΟΛ.1240/29.10.2015
ΠΟΛ.1254/08.12.2015
ΠΟΛ.1267/21.12.2015
ΠΟΛ.1278/31.12.2015
ΠΟΛ.1011/22.01.2016
ΠΟΛ.1051/28.04.2016
ΠΟΛ.1145/05.10.2016
ΠΟΛ.1150/12.10.2016
ΠΟΛ.1026/2017
ΠΟΛ.1051/2017
ΠΟΛ.1033/2018
ΠΟΛ.1217/2018
Α.1116/2019
Α.1195/2019
Α.1051/2020
Α.1159/2020
Α.1072/2021