Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού (θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων) με Κ.Α.Δ. 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 και 93.29.2

Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού (θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων) με Κ.Α.Δ. 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 και 93.29.2

Ι. Στην ΚΥΑ οικ.5774/203/5.2.2021 (ΦΕΚ Β' 457/6.2.2021) «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 20706/Σ.1771/19.4.2021 (ΦΕΚ Β' 1628/21-04-2021), ορίζονται:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση


1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Ι. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2021:
 
i) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει,
 
ii) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ.
1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).
 
ΙΙ. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 
α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης (παράρτημα B της υπ' αρ.
16228/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1723), στο πεδίο Δ.1) είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,
 
β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και
 
γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.
 
ΙΙΙ. Επιπλέον των προϋποθέσεων της υποπαρ. ΙΙ, η επιχείρηση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
 
α. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:
 
i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,
 
ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,
 
iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
 
β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού
1407/2013 (De minimis), πρέπει:
 
i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 
ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,
 
iii) σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/13, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα.
 
iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις


3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και ο οποίος είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του παρόντος άρθρου.

β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,

5. α. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρόντος, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο, καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/έχουν συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

β. Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/ νται να αποδώσει/σουν στους καλλιτέχνες της προηγούμενης παραγράφου, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) της οικονομικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων ποσών, εφόσον ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης δεν έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας.

γ. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και εφαρμόζεται με τους ανωτέρω όρους και την καταβολή ποσών που αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών.

δ. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσονται έκπτωτοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά το μέρος μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και το ποσό αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ύψος και τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου


1. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 1 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγματοποιούνται άνω της μιας παράστασης/έργου, η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ
(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα)

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ (χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)

βi) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα]

ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία)

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.
 
3. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Κανονισμού De minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
 
4. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος της σώρευσης με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση, και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση παραγωγού παράστασης, ο οποίος αιτείται για περισσότερες από μια παραγωγές, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του παραγωγού.
Σε περίπτωση διαχειριστή αίθουσας, ο οποίος διαχειρίζεται παραπάνω από μία κλειστές αίθουσες, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του διαχειριστή αίθουσας.
Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός και διαχειριστής αίθουσας, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του προσώπου.
 
5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα κατά περίπτωση όρια.
 
6. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος
.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον παραγωγό λειτουργούσας επιχείρησης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου και χώρου παραστάσεων


1. Οι παραγωγοί παραστάσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 12-10-2020 έως 16-10-2020 ή έως 23-10-2020 ή έως 30-10-2020 ή έως 3-11-2020 ή έως 7-11-2020, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, όπου βρίσκεται το θέατρο ή η μουσική σκηνή ή το χοροθέατρο ή ο συναυλιακός χώρος ή ο χώρος παραστάσεων, που έκλεισε με κρατική εντολή, σε μία από τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Οι παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανά παραγωγή σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο.

δ. Την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση και την Περιφερειακή Ενότητα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων.

ε. Τους καλλιτέχνες και τα στοιχεία τους που έχουν ενεργό συμβόλαιο για την εκτέλεση της παραγωγής και τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και τα στοιχεία τους, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

στ. Τον αριθμό των παραστάσεων που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.

ζ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

η. Τα στοιχεία συμπαραγωγού/ών (εφόσον υπάρχει) και το/τα ποσοστό/ά συμμετοχής στην παραγωγή.

θ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B' της υπ' αρ. 16228/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 1723), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων), β) τυχόν συμφωνητικό μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας, γ) το συμφωνητικό συμπαραγωγής, όπου αυτό απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης και υπομισθωτής/ μισθωτής/ιδιοκτήτης, κλειστής επιχείρησης είτε με εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός και μίας ως υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον υπομισθωτή/μισθωτή/ ιδιοκτήτη κλειστής επιχείρησης θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων


1. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες της κλειστής επιχείρησης υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο (σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί).

δ. Την επωνυμία, την έδρα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται.

ε. Τον αριθμό παραστάσεων για τα δηλωθέντα διαστήματα.

στ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

ζ. Τα στοιχεία συνυπομισθωτή/συνμισθωτή/συνιδιοκτήτη (εφόσον υπάρχει) και το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία.

η. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B' της υπ' αρ. 16228/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 1723)), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων, και β) το συμφωνητικό υπομίσθωσης/μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας.

4. Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου την υποβάλλει ο κάθε ένας χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5
Έγκριση της αίτησης της οικονομικής ενίσχυσης

 
Μετά την υποβολή της αίτησης/σεων υπαγωγής από τις επιχειρήσεις και της συμπληρωματικής αίτησης του άρθρου 6, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.


Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

 
1. Πέραν της αίτησης των επιχειρήσεων υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας κατά περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo. services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με την ανωτέρω συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.
Η επιχείρηση υποβάλει μία συμπληρωματική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλει είτε ως παραγωγός, είτε ως ιδιοκτήτης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου, χώρου παραστάσεων επιλέγοντας ένα νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 
2. Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Άρθρο 7
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Υποχρεώσεις

1. Οι δικαιούχες λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που ήταν πληττόμενες κατά τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 μέχρι την ημέρα που ανά Περιφερειακή Ενότητα με εντολή δημόσιας αρχής ανεστάλη η λειτουργία τους και πάντως μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, κατά την επαναλειτουργία τους και μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας χειμερινής θεατρικής περιόδου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

3. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:
 
α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης) δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014:
 
i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
 
ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.
 
β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
 
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 9 της παρούσας.
 
5. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.


Άρθρο 8
Γενικές Διατάξεις


1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 9
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

Άρθρο 10
Υποχρέωση διαφάνειας - Τήρηση αρχείου -Υποβολή εκθέσεων
 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.
 
2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της Ε.Ε. για την διαφάνεια "Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην
υποπαρ. Β11 της παρ. Β' του άρθρου α' του ν. 4152/2013 (Α' 107).
 
3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση που έλαβε.
 
4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.ΠαραρτήματαΗ ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΙΙ. Σύμφωνα με την από 18.2.2021 ενημέρωση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Από σήμερα, Πέμπτη 18/2/2021 έως και την Παρασκευή 26/2/2021 είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, η υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457).

Η εν λόγω ενίσχυση έχει τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/ εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Ι. Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε για χρονικό διάστημα εντός του μηνός Οκτωβρίου ή/και Νοεμβρίου 2020, ο παραγωγός υποβάλλει ανά παραγωγή/ έργο το ειδικό έντυπο «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020».

Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον κάθε έναν παραγωγό χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση.

ΙΙ. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ο δικαιούχος που διαχειρίζεται την αίθουσα (υπομισθωτής/ μισθωτής/ ιδιοκτήτης) υποβάλλει το ειδικό έντυπο «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020».

Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, την ανωτέρω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει ο κάθε ένας χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση.

Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης και υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης, κλειστής επιχείρησης είτε με εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός και μία ως υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.ΙΙΙ. Σύμφωνα με την από 20.3.2021 ανακοίνωση του υπ. Εργασίας:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Σάββατο 20/3/2021 έως και την Παρασκευή 26/3/2021, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2 σύμφωνα με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’457), μπορούν να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
α) νέες (αρχικές) αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.
β) ορθή επανάληψη σε υποβληθείσες αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ.

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν απόρριψή τους από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ από την επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» στην υποβληθείσα δήλωσή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

άρθ. 70 ν.4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

ΚΥΑ 5774/203/5-2-2021(ΦΕΚ Β' 457/06-02-2021) «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19»

ΚΥΑ 20706/Σ.1771/19.4.2021 (ΦΕΚ Β' 1628/21-04-2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β' 457)»