Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού και νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ο.Ε.Ε.

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού και νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ο.Ε.Ε.

Παρατάσεις:
1. Με την από 25.2.2021 ανακοίνωσή του: «Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.».

2. Με την από 16.3.2021 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε.:
«Μετά από αιτήματα λογιστών – φοροτεχνικών και για να διασφαλισθεί η ταυτοποίησή τους στο TAXISNET, χωρίς προβλήματα, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβασή τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρατείνει τη προθεσμία, που είχε δοθεί για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του τρέχοντος έτους, μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, επισημαίνοντας ότι θα είναι η τελευταία προθεσμία που δίνεται πριν την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ΑΑΔΕ.».

Επίσης, σύμφωνα με την από 22.3.2021 ανακοίνωση:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ΥΔ των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998».
Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας σχετικά με την υποχρέωση των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών να υποβάλουν στο Ο.Ε.Ε. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, παρακαλούμε όπως μέχρι 31/3/2021 καταθέσετε τη σχετική δήλωση ακολουθώντας τη διαδικασία πιστοποίησης των λογιστικών - φοροτεχνικών γραφείων με την εγγραφή σας ως εταιρεία στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΟΕΕ (www.oe-e.gr ).
Σε περίπτωση που δεν προβείτε στις προβλεπόμενες ενέργειες το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected].Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε..


Το Ο.Ε.Ε., ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

  • Παρ. Η5 άρθ. πρώτου ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

  • π.δ. 340/1998  «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του»