Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 Υ.Α. παροχής εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου, ή παροχής εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 Υ.Α. παροχής εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου,  ή παροχής εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Ι. Σύμφωνα με την Υ.Α. Α.1007/2021 (ΦΕΚ Β' 138/20-01-2021) «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207)»:

Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης


Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 αυτού, υποβάλλεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Άρθρο 2
Καταβολή δόσεων - Υπαγωγή στη ρύθμιση


Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και την χορήγηση μοναδικού κωδικού πληρωμής, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ, όπως ισχύει ή κατόπιν συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύουν, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκειά της και δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Άρθρο 3
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση


Α) Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά:

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α' 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης του άρθρου 5 της παρούσας, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Προϋπόθεση είναι αυτές να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και να μην έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται επιπλέον να υπαχθούν:

Οφειλές από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση), οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή

β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

Γ) Στη ρύθμιση δύνανται να υπάγονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, ήτοι την 30η Απριλίου 2021, και:

Οφειλές που προέρχονται από την ίδια ως άνω αιτία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες και θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, ήτοι την 30.04.2021, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

Άρθρο 4
Αρμόδιο όργανο


Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στην περίπτωση συναρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδιος για τα ανωτέρω ορίζεται ο τελευταίος.

Άρθρο 5
Ελάχιστο ποσό δόσης - Επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης-Απαλλαγές από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα


Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι ευρώ (20 €).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης της παρούσας, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μηδέν κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (0,25%).

Άρθρο 6
Απώλεια της ρύθμισης


Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

γ) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) το αργότερο μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Άρθρο 7
Ευεργετήματα


Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170, Κ.Φ.Δ.),

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή διακόπτεται εφόσον εκκίνησε η εκτέλεσή της. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή της παρούσας δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, αλλά τα αποδιδόμενα από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 8
Δικαιώματα του Δημοσίου


Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., β) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.,

γ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Άρθρο 9
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης


α. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

β. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μέρος αυτής.

γ. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης της παρούσας δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120), υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

δ. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της εξόφλησης.

ε. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τον χρηματικό κατάλογο ότι, η οφειλή προέρχεται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων (με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ -ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν) τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, και προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση, ο αιτών απαιτείται να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση της βεβαιούσας αρχής προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία που ορίζει ρητά ότι η οφειλή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 10
Παραγραφή οφειλών


Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.ΙΙ. Στην εγκύκλιο Ε.2073/6.4.2021 «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» ορίζονται:

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και της Α.1007/2021 (Β' 138) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

Αναλυτικότερα:

1. Οι οφειλέτες δύνανται να ρυθμίσουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, το σύνολο των, κατά Κ.Ε.Δ.Ε . (ν.δ. 356/1974, Α 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), βεβαιωμένων οφειλών τους που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α' 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α Ε» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α Ε ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α Ε (ΤΕΜΠΜΕ Α Ε ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Προϋπόθεση για την ένταξη των εν λόγω οφειλών στην ρύθμιση αυτή είναι να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τις 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας), στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή και στη Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει την πληροφορία αυτή μέσω του συνδέσμου «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στο myTAXISnet.Για διευκόλυνση όσων υποβάλλουν την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρτάται στην παρούσα εγκύκλιο πίνακας Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικών Κέντρων που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης σε σχέση με τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες είναι βεβαιωμένη η οφειλή (Πίνακας Ι )

3. Στην περίπτωση επιλογής από τους φορολογούμενους υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά/ψηφιακά, αυτοί δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους, συμπληρώνοντας στην υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, το κάτωθι κείμενο:
«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής/κληρονόμος............παρακαλώ όπως ρυθμίσετε σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν.4738/2020 τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ...........ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ................σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, με υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε............μηνιαίες δόσεις.».
Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται εντός των τιθέμενων στην παράγραφο 4 της παρούσας προθεσμιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο (βλέπε Πίνακα Ι ).
Μετά την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση και παραλαβή αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικό κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης από την λήψη του αιτήματος προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:
• η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),
• το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,
• η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

4. Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση έχουν ως εξής:
• Α. Έως την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

• Β. Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 29/4/2021 (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία).

5. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης - αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στο myTAXISnet του αιτούντα και ειδικότερα στο σύνδεσμο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https//www.aade.gr).
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και προβλέπεται μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων έως και εκατόν είκοσι (120), με ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ (20) € και απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις βεβαιωμένες οφειλές αναλόγως του επιλεγέντος αριθμού δόσεων. Επισημαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 23 του ν.4738/2020, αντί των κατά Κ. Ε.Δ. Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο.

6. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής όπως διαπιστώνεται, μετά από έλεγχο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ΔΟΥ / Ελεγκτικού Κέντρου πριν την αποδοχή του αιτήματος για ρύθμιση βάσει του άρθρου 23 ν. 4738/2020.

7. Εντούτοις, για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και στους οφειλέτες, οι οποίοι, μέχρι την έκδοση της παρούσης, έχουν υπαγάγει από 27/10/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4738/2020, τις οφειλές της παρούσας σε άλλη εν ισχύ ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (Α'107) (πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, στους παραπάνω οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 μετά από αίτησή τους για το υπόλοιπο των οφειλών κατά την ημερομηνία υποβολής της. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί με τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους. Στην αίτηση θα πρέπει επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται πιο πάνω να αναφέρονται επίσης και τα στοιχεία της ρύθμισης στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί. Σε περίπτωση που στην ανωτέρω πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές των φορολογούμενων αυτών, οι οποίες όμως δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 293, για αυτές εξακολουθεί και ισχύει η υπάρχουσα πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013, η οποία καταχωρείται εκ νέου με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και με τα ίδια, κατά τα λοιπά, στοιχεία της ρύθμισης (δηλαδή σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις).


ΙΙΙ. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1104/2021 (ΦΕΚ Β' 1892/11-05-2021) ορίζονται:

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 αυτού, παρατείνεται μέχρι και την 7η-6-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σχετικές  διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

άρθ. 293 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

Υ.Α. Α.1007/2021 (ΦΕΚ Β' 138/20-01-2021) «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207)»

Ε.2073/6.4.2021 «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»

Α.1104/2021 (ΦΕΚ Β' 1892/11-05-2021) «Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α’ 207)»