Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Σύμφωνα με το από 24.2.2020 δελτίο τύπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.:

Νέα ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών τίθεται σε ισχύ από την 1/3/2020 βάσει σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές εργοδοτών που δημιουργήθηκαν από την απασχόληση εργαζομένων, μισθολογικών περιόδων έως και τον Δεκέμβριο του 2019, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Ειδικότερα, παρέχεται διευκόλυνση στους εργοδότες με την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή σε δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80%, αναλόγως της επιλογής στην κλίμακα των δόσεων.

Η συνολική οφειλή που προκύπτει, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις ογδόντα (80) δόσεις. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνονται δεκτές, από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαΐου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.Rr) και μπορεί, είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή ταχυδρομικώς, είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου.


Παρατάσεις:

1. Σύμφωνα με το από 29.5.2020 δελτίο τύπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.:

«Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή έως και 80 δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80% επί των προστίμων, σύμφωνα με την κλίμακα των δόσεων. Επιπλέον, στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς το Ταμείο έως και τον Μάρτιο του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Oι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνονται δεκτές, έως την 30η Ιουνίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και μπορεί, είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή ταχυδρομικώς, είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου.

2. Σύμφωνα με το από 30.6.2020 δελτίο τύπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.:

«Nεα παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες αποφάσισε εκ νέου παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/9/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή έως και 80 δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80% επί των προστίμων, σύμφωνα με την κλίμακα των δόσεων. Επιπλέον, στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς το Ταμείο έως και τον Απρίλιο του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Oι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνονται δεκτές, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. ( www . teayfe . gr ) και προτείνεται, είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protoco l @teayfe.gr ή ταχυδρομικώς, είτε θα μπορούσε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου στο προβλεπόμενο ωράριο.

3. Σύμφωνα με το από 30.9.2020 δελτίο τύπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.:

«Τελευταία παράταση στη δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, αποφάσισε την τελευταία παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή στην ισχύουσα, ιδιαιτέρως ευνοϊκή, ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, από την απασχόληση εργαζομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αιτήσεις, για υπαγωγή στη ρύθμιση, συνεχίζουν να γίνονται δεκτές έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και προτείνεται, ιδιαίτερα λόγω των τρεχουσών συνθηκών, να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], είτε να σταλεί ταχυδρομικώς στην έδρα του Ταμείου.

4. Σύμφωνα με το από 29.12.2020 δελτίο τύπου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.:

«Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως την 31η Ιανουαρίου 2021»

Δεδομένης της αυξανόμενης εισροής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που λαμβάνουν χώρα λόγω της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή στην ισχύουσα, ιδιαιτέρως ευνοϊκή, ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 31/1/2021.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, από την απασχόληση εργαζομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αιτήσεις, για υπαγωγή στη ρύθμιση, συνεχίζουν να γίνονται δεκτές έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) προκειμένου να αποσταλεί, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], είτε ταχυδρομικώς στην έδρα του Ταμείου.