Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες και τους εργαζομένους τους για τον μήνα Δεκέμβριο, πληττόμενων και κλειστών με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεων, βάσει Κ.Α.Δ.

Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες και τους εργαζομένους τους για τον μήνα Δεκέμβριο, πληττόμενων και κλειστών με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεων, βάσει Κ.Α.Δ.

1. Σύμφωνα με τις από 8.12.2020 οδηγίες του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ή ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β' 5391) κοινή υπουργική απόφαση αναφορικά με τις δηλώσεις υποβολής των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για όλο τον μήνα Δεκέμβριο για τις κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν λόγω ΚΥΑ που αφορά τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 1/12/2020 μέχρι 14/12/2020.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της εν λόγω ΚΥΑ που αφορά επιχειρήσεις με ΚΑΔ 59.13.11.02 αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 7/12/2020 μέχρι 14/12/2020, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής. Οι επιχειρήσεις με τον συγκεκριμένο ΚΑΔ από 1/12/2020 έως 6/12/2020 θεωρούνται πληττόμενες.

Σημειώνουμε ότι για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και ως 31/12/2020, τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β με τα αντίστοιχα ΚΑΔ θα επικαιροποιηθούν με νεότερη απόφαση σύμφωνα με την πορεία της επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και Δ της εν λόγω ΚΥΑ που αφορούν τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 7/12/2020 έως 31/12/2020 και από 1/12/2020 έως 31/12/2020 αντίστοιχα.

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις - εργοδότες της χώρας, τόσο των επιχειρήσεων των οποίων έχει απαγορευτεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, όσο και των επιχειρήσεων που πλήττονται είναι κοινή.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 8/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΑΠΟ 8/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2020


Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή ΙΒΑΝ. Επίσης, δεν απαιτείται δήλωση ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο .

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κατά τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη του, στο ως άνω οριζόμενο διάστημα.

4. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είναι δυνατή η υποβολή αρχικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ως εξής:

> Υποβολή Δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας με βάσει τον ΚΑΔ - επιλογή ΚΑΔ

Κατά την καταχώρηση των αρχικών στοιχείων του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ» (μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας] > [Εισαγωγή]), εμφανίζεται στη δήλωση ως υποχρεωτικό πεδίο η συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο ΚΑΔ επιλέγεται από τη διαθέσιμη λίστα επιλογής. Στην εν λόγω λίστα εμφανίζεται το σύνολο των ΚΑΔ της επιχείρησης που έχουν δηλωθεί στο TAXIS με αύξουσα ταξινόμηση. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν εργαζόμενοι στην επιχείρηση που υπάγονται σε διαφορετικούς ΚΑΔ, υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις, για κάθε ΚΑΔ.

> Υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας βάσει ΚΑΔ - Καθορισμός χρονικών διαστημάτων αναστολής

Οι επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι κλειστό από δημόσια αρχή και στη συνέχεια είναι πληττόμενο για το υπόλοιπο του μήνα, τότε υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο- δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης

-  είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 1/12 έως 14/12/2020, τότε υποβάλλεται μια αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 1/12/2020 έως 14/12/2020.

-  είναι πληττόμενο για το διάστημα από 15/12 έως 31/12/2020, υποβάλλεται μία αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον -άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.2. Σύμφωνα με τις από 30.12.2020 οδηγίες του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ. 49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) ΚΥΑ υποβάλλονται δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και από επιχειρήσεις που πλήττονται, για το χρονικό διάστημα από 1/12/2020 έως και 14/12/2020 για εργαζόμενους καθώς και ορθές επαναλήψεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ. 53124/1344/23.12.2020 (Β' 5734) ΚΥΑ που εκδόθηκε μετά τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17.12.2020 (Β'5579) ΚΥΑ, υποβάλλονται δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και από επιχειρήσεις που πλήττονται, για το χρονικό διάστημα από 13/12/2020 έως και 31/12/2020 για εργαζόμενους καθώς και ορθές επαναλήψεις.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής μέχρι 14/12/2020 και έχουν ήδη υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη αυτών εάν επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020 με βάση τη με αριθμ. οικ. 53124/1344/23.12.2020 (Β' 5734) ΚΥΑ.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81746/18-12-2020 (Β' 5581) και αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.84017/29.12.2020 (Β' 5773) ΚΥΑ επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα:

α) Στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίαςαπό 18/12/2020 έως και 31/12/2020.

β) Στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας από 18/12/2020 έως και 29/12/2020.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις με αριθμ. οικ. 49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) και οικ.53124/1344/23.12.2020 (Β' 5734) ΚΥΑ.

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/18.12.2020 (Β' 5588) ΚΥΑ όπως παρατάθηκε με τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.83416/24.12.2020 (Β' 5725) ΚΥΑ και το άρθρο 6 των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29.12.2020 (Β' 5774) και με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/29.12.2020 (Β' 5775) ΚΥΑ, επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, από 19/12/2020 έως και 29/12/2020.

β) Στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από 19/12/2020 έως και 31/12/2020.

γ) Στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώριναςαπό 30/12/2020 έως και 31/12/2020.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις με αριθμ. οικ.49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) ΚΥΑ και με αριθμ. οικ. 53124/1344/23.12.2020 ΚΥΑ (Β' 5734).

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πληττόμενο και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστό από δημόσια αρχή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης:

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, τότε υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 01/12/2020 έως 12/12/2020. Επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 31/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 29/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά» και κλείνει με εντολή δημόσιας αρχής από 30/12/2020 έως και 31/12/2020, υποβάλλεται τρίτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή».

Σημείωση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον - άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολών υπευθύνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για τις αναστολές μηνός Δεκεμβρίου για εργοδότες -εργαζόμενους μέχρι και την 5/1/2021.
3. Σύμφωνα με την από 7.1.2021 ανακοίνωση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ι.
Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως ακολούθως:

[...]

3. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020


Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β'5391) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.53124/1344/23-12-2020 (Β'5734) όμοιά της.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 15/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/1/2021


* Υπενθυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

•    Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

•   ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

[...]


4. Δείτε και την εγκύκλιο με αρ. οικ. 3541/80/26.1.2021 «Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α και επί των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β 5391), όπως ισχύει»