Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 (έως 2.12.2020 και ώρα 11.59)

Υποβολή αίτησης στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 (έως 2.12.2020 και ώρα 11.59).

Παράταση:

Σύμφωνα με το από 27.11.2020 δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ:

«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον των ελαιοπαραγωγών για συμμετοχή στο Μέτρο 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που συνεχίζει να καταγράφεται, αποφάσισε τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης υποβολής αιτήσεων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας, χορηγείται παράταση έως και την Τετάρτη, 02/12/2020 και ώρα 11:59 μ.μ. [...]».
Σύμφωνα με την πρόσκληση 3066/13.11.2020 «Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» - Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων»:

ΜΕΤΡΟ 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

3. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013).

5. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013).

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

7. Το Π.Δ. 97/08-09-2017 (ΦΕΚ Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

8. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθ. 6353/210150/23-8-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 644) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας διορίζεται στη Θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων.

10. Την υπ' αριθ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β' 125/2007).

11. Την υπ' αριθ. 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (ΦΕΚ Β' 2538/7-11-2011).

12. Την αριθ. 24944/20.9.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β'3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ' αριθ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β' 794/2008).

14. Την υπ' αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020"» (ΦΕΚ Β' 1273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αριθ. 2850/21-10-2020 (ΦΕΚ 4701/Β'/23-10-2020, ΑΔΑ: Ψ9ΟΔ4653ΠΓ- Η0Ο) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μ21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19». 

16. Την υπ' αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτοχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Προκηρυσσόμενο Μέτρο
 
Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

1.2 Στόχοι του Μέτρου

Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.
Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας». 

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Ολόκληρη η επικράτεια.

1.3.2 Πεδίο εφαρμογής

Το μέτρο αφορά στον τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης.

1.4 Πιστώσεις - Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια ευρώ (126.000.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

1.6 Ύψος ενίσχυσης

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:

Κλάση επιλέξιμης έκτασης

Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο

0 ha < επιλέξιμη έκταση < 1 ha

300 €

1 ha < επιλέξιμη έκταση < 1,5 ha

600 €

1,5 ha < επιλέξιμη έκταση < 3 ha

1.100 €

3 ha < επιλέξιμη έκταση < 5 ha

1.600 €

5 ha < επιλέξιμη έκταση U 7 ha

2.000 €

7 ha < επιλέξιμη έκταση < 10 ha

2.500 €

10 ha < επιλέξιμη έκταση < 15 ha

3.000 €

15 ha < επιλέξιμη έκταση < 20 ha

3.500 €

επιλέξιμη έκταση > 20 ha

4.000 €


Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνεται υπ' όψιν ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000€.

1.7 Δείκτες

Πίνακας 1. Δείκτες Εκροών.

Δείκτης Εκροών (Output)

Περιγραφή

Τρόπος Συμπλήρωσης

Ο1

Συνολικές δημόσιες δαπάνες (€)

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

O3

Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο4

Αριθμός εκμεταλλεύσων/δικαιούχων

ΑΥΤΟΜΑΤΑ


Πίνακας 2. Διαστάσεων Δεικτών.
(Ορισμένοι Δείκτες Εκροών αναλύονται σε Διαστάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:)

Δείκτης Εκροών

Διάσταση Δείκτη

Περιγραφή δεδομένων διάστασης (απάντηση)

Τρόπος Συμπλήρωσης

Ο1, O3, Ο4

FI1

Αφορά χρηματοδοτικά εργαλεία

ΝΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει πάντα FI2)

FI2

ΟΧΙ

Ο1

LFA1

Κατηγορία Περιοχής

Ορεινή Περιοχή

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα δεδομένο διάστασης)

LFA2

Περιοχή που αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς εκτός της ορεινής

LFA3

Περιοχή που επηρεάζεται από ειδικά μειονεκτήματα

LFA4

Περιοχή που δεν αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα


Ο1

ORGF1

Είναι βιολογική εκμετάλλευση1;

ΝΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα δεδομένο διάστασης)

ORGF2

ΟΧΙ

Ο1, O3

TF8.1

Γενικός τεχνικοοικονομικός προσανατολισμός κατά την ολοκλήρωση

Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στη μεγάλη καλλιέργεια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα δεδομένο διάστασης)

Στην περίπτωση

της ελιάς επιλέγει TF8.4

TF8.2

Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στην καλλιέργεια κηπευτικών

TF8.3

Εκμετάλλευση εξειδικευμένη στην αμπελουργία

TF8.4

Εκμετάλλευση εξειδικευμένη σε

άλλες μόνιμες φυτείες (εκτός

αμπέλου)

O3

adO.5.1

Συνολική έκταση εκμετάλλευσης (Ha)

< 5 Ha

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα δεδομένο διάστασης) -

adO.5.2

>= 5 HA to < 10 Ha

adO.5.3

>= 10 HA to < 20 Ha

adO.5.4

>= 20 HA to < 50 Ha

adO.5.5

>= 50 Ha

Ο4

BT&AGE0

Τύπος, φύλο και ηλικία δικαιούχου

Ο Δικαιούχος δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα δεδομένο διάστασης)

BT&AGE1

Φυσικό Πρόσωπο Άνδρας Ηλικίας <=40

BT&AGE2

Φυσικό Πρόσωπο Γυναίκα Ηλικίας<=40

BT&AGE3

Φυσικό Πρόσωπο Άνδρας Ηλικίας>40

BT&AGE4

Φυσικό Πρόσωπο Γυναίκα Ηλικίας>40


1 όταν η εκμετάλλευση χρηματοδοτείται και από το Μ11 του ΠΑΑ 2014-2020, τότε επιλέγεται η απάντηση (δεδομένο διάστασης) ORGF1, διαφορετικά επιλέγεται η απάντηση (δεδομένο διάστασης) ORGF2.
 
2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, έχουν οριστεί:

1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014, καθώς και τον συντονισμό και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου.

2. Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

• είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή / χαρακτηρισμό τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019) και

• έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 17-11-2020 έως 27-11-2020.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΠΑΑ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21
Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνουν ότι:
• δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή
• δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, ή
• έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η εν λόγω ενίσχυση προσυμπληρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης- πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.
Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής της αίτησης. 
Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

5.1 Αποτελέσματα προσωρινού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών

Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του ΠΣ. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ), ΜΑΑΕ, κλπ).
Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: α) το εμπρόθεσμο της υποβολής·
β) την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων·
γ) τον προσδιορισμό της κλάσης επιλέξιμης έκτασης και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης·
δ) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, ο οποίος αναρτάται στο ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα της αρχικής εξέτασης και αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης - πληρωμής, μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.

5.2 Ενδικοφανείς προσφυγές

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα στο ΠΣ. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής,. Ο έλεγχος των ενδικοφανών προσφυγών υλοποιείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ με μηχανογραφική διασταύρωση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΠΣ.
Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρίζονται στο ΠΣ από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης- πληρωμής.
Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων από το ΠΣ.

5.3 Αποτελέσματα οριστικού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου - αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης- 11 πληρωμής και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ , μέσω του ΠΣ, οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, ο οποίος αναρτάται στο ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα της ολοκλήρωσης της εξέτασης και αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης - πληρωμής, μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.
Το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, μεταφέρονται από το ΠΣ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), με χρήση κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου, από την ΕΥΔ ΠΑΑ. 

5.4 Ένταξη Πράξεων

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης - πληρωμής), η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν υποβλήθηκαν.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΣΑ και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων. Τελικός διατάκτης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.
Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. 12
Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΠΑΑ τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα στοιχεία της (αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίζονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ στο ΟΠΣΑΑ.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων μεταφέρεται στο ΠΣ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ και σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης παράγεται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ.

5.5 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων
 
Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται, εφαρμόζονται τα άρθρα 111 - 113 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων. 

5.6 Ανάκληση Ένταξης πράξης

Η ένταξη μιας πράξης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης μπορεί να προκύψει με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014. Το αίτημα ανάκλησης υποβάλλεται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ και λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης
Ο διοικητικός έλεγχος του αιτήματος ανάκλησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ. Το αίτημα ανάκλησης και ο διοικητικός έλεγχος αυτού μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας.
Η ανάκληση ενταγμένης πράξης πραγματοποιείται μέσω τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην αίτηση στήριξης- πληρωμής, ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει 13 καταβληθεί πληρωμή γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με την Ενότητα 8.

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμών, πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους ελέγχους για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 € και προβαίνει στην διαδικασία έγκρισης (αναγνώρισης και εκκαθάρισης) της δαπάνης, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι πληρωμές διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας και ανά Περιφέρεια Στήριξης μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών του ΟΠΣΑΑ. 
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Φορέας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων είναι η ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του άρθρου 49 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014.

8 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Εφόσον προκύψει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το δικαιούχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο δύναται, σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του αιτούντα, να συμψηφιστούν με την εν λόγω αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτησή του και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν, ανακτώνται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 14 πλαίσιο.

9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr, της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ ΠΑΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία.