Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, για τη λήψη αποζημίωσης εμπορικών πτήσεων Απριλίου-Μαΐου 2020

Υποβολή αίτησης από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, για τη λήψη αποζημίωσης εμπορικών πτήσεων Απριλίου-Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 87600/2020 (ΦΕΚ Β 4994/12.11.2020) «Αποζημίωση Εμπορικών Πτήσεων Απριλίου - Μαΐου 2020»:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι Αποζημίωσης

1. Προγραμματισμένες εμπορικές τακτικές πτήσεις που εκτελέστηκαν από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Οι εμπορικές πτήσεις κατά την παρ. 1 ανωτέρω κατανέμονται μεταξύ των δικαιούχων, με γνώμονα το πτητικό τους έργο και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020.

Άρθρο 2

Διαδικασία

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης παρόντος άρθρου οι αεροπορικές εταιρείες που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 1 της παρούσης αποστέλλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, αίτημα εγγράφως στο οποίο προσδιορίζουν αναλυτικά τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν/εκτελέστηκαν και τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020, καθώς και σχετική βεβαίωση ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.

2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιστοποιεί εντός τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από την παραλαβή του στην παρ. 1 αιτήματος, τον αριθμό των προγραμματισμένων, τακτικών, εκτελεσθέντων δρομολογίων και αποστέλλει σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και διατάσσει την εκταμίευση των ποσών αποζημίωσης που αντιστοιχούν σε κάθε αεροπορική εταιρία-δικαιούχο.

3. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι αιτήσεις και βεβαιώσεις της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι και τα κάτωθι:

i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

ii) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

α) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

β) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

γ) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ,

ε) το δικαιούμενο ποσό,

στ) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,

ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και

η) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται κατόπιν της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.