Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή (χειρόγραφα) δηλώσεων και απόδοση φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική ημερομηνία στις 31.10.2020 και περιπτώσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ν.π. και ν.ο. και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου

Υποβολή (χειρόγραφα) δηλώσεων και απόδοση φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική ημερομηνία στις 31.10.2020 και περιπτώσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ν.π. και ν.ο. και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

Ι. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1247/2020 (ΦΕΚ Β' 4843/4.11.2020):

1. Παρατείνεται μέχρι και την 30.11.2020, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και απόδοσης φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2020, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου. Οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα.


2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.ΙΙ. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1245/2020 (ΦΕΚ Β' 4837/4.11.2020):

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30η Οκτωβρίου 2020 έως και την 29η Νοεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020.

2. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης
α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και
β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Αύγουστο του 2020 και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 2α Νοεμβρίου 2020 και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2014 (Β' 245) και ΠΟΛ.1028/2014 (Β' 211) αποφάσεις ΓΓΔΕ καθώς και τις Α.1099/2019 (Β' 949), Α.1100/2019 (Β' 951) και Α.1101/2019 (Β' 948) αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020 από τους υπόχρεους που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου.