Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών (μονομερείς) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών (μονομερείς) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Ι. Σύμφωνα με την παρ. 3 του κεφαλαίου Α της από 2.11.2020 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

3. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4722/2020 (Α' 177) και της οικ. 43110/1078/21.10.2020 ΚΥΑ (Β' 4702) μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

Παρέχονται διευκρινίσεις με την υπ. αριθμ. οίκ. 44343/1122/29-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.ΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 3 της από 1.12.2020 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

3. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και  τουριστικών συνοδών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και της οικ. 43110/1078/21-10-2020 ΚΥΑ (Β’ 4702) μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το αργότερο έως και 10/12/2020.
ΙΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ της από 7.1.2021 ανακοίνωση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ι.
Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

[...]ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί

Οι Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20/10/2020, καθώς οι ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 (Β' 4702) κοινή υπουργική απόφαση, μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αποκλειστικά από τις 07/1/2021 - 15/1/2021.