Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων (εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. έχει γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου ως απώτατη ημερομηνία), είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 61 του ν.4722/2020, για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) (σ.σ. Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες (σ.σ. έως και 30.10.2010). Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Κατ' επέκταση, καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων (εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. έχει γίνει στις 30.10.2020 ως απώτατη ημερομηνία), είναι η 19η Νοεμβρίου 2020.