Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση μετόχων/εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση μετόχων/εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.


Βοηθητικοί πίνακες

 

Γενικές Συνελεύσεις

Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες:

 Νομική μορφή
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι Για οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 20ΧΧ (Χρήση 1.1.20Χ1 - έως 31.12.20Χ1)
Ανώνυμες Εταιρίες 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 20Χ2
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 20Χ2
Ι.Κ.Ε. 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 20Χ2

 

Υποβολή ΜΟΝΟ των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

  Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου Χ2, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/20Χ2
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου Χ2, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/20Χ2
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου Χ2, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/20Χ2
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)   Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης


Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 61 του ν.4722/2020, για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) (σ.σ. Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.