Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ) προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ) προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Παρατάσεις:

1.
Σύμφωνα με την και απόφαση Α.1051/21.3.2020 και εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31.7.2020.

2.
Σύμφωνα με το από 30.6.2020 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.
και την απόφαση Α.1159/3.7.2020 που ακολούθησε, η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μία μέρα πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος (σ.σ. 29.7.2020).

Σημείωση Taxheaven: Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για τη διόρθωση αποκλίσεων, η άποψή μας είναι ότι η παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (σ.σ. έως 28.8.2020, σύμφωνα με το άρθ. 3 της τροπολογίας που κατατέθηκε στις 25.7.2020 και ήδη το άρθ. 97 του ψηφισθέντος στις 29.7.2020 νομοσχεδίου), συμπαρασύρει κι αυτή την υποχρέωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση Α.1159/3.7.2020 (σ.σ. έως τις 27.8.2020). Ωστόσο, θεωρούμε αναγκαίο να ξεκαθαριστεί πλήρως το θέμα από την Α.Α.Δ.Ε.Σύμφωνα με το άρθ. 6 «Διασταυρώσεις και εκκαθάριση» της ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχείων προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.


Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθρο 14 ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»
 
Α.1051/21.3.2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει»

Α.1159/2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει»