Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2020

Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2020.

Παρατάσεις:

Ι. Σύμφωνα με την Υ.Α Α.1092/2020 (ΦΕΚ B’ 1474/17.04.2020), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

ΙΙ.
Σύμφωνα με την Υ.Α. Α.1185/2020 (ΦΕΚ B’ 3342/10.08.2020):

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β'/31.7.2000 (Β' 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα συμφωνητικά που έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.
Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. αριθ.1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000  «Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 - Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990»,  η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.
 
Στην  κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό, αντικείμενο συμφωνητικού, ποσό, διάρκεια συμφωνητικού, λοιπές παρατηρήσεις).
 
Η κατάσταση με τα αναγραφόμενα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α' και β' (της με αρ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 απόφασης), υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση.
 
Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συμφωνητικών και καταστάσεων ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014).
 
Εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.


Με την ΑΥΟΟ 1055905/4564/ΔΕ-Β/5.7.2004 (ΦΕΚ 1074/Β’/15.7.2004) απόφαση, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 2, παρ. 6 του ν.2076/1992 για τα συμφωνητικά που καταρτίζουν με τους πελάτες τους.
 
Με την ΑΥΟΟ 1059925/5699/ΔΕ-Β/15.7.2002 (ΦΕΚ 952/Β’/25.7.2002) απόφαση, εξαιρούνται από την υποβολή των συμφωνητικών που καταρτίζουν ο Ο.Τ.Ε. και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με τους πελάτες τους. 

Με την με αριθ. ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 8.5.2014 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094421389 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους συνδρομητές−πελάτες της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1049500 ΕΞ 2015/8.4.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 998380326 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην AYO 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες - συνδρομητές της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1049523 ΕΞ 2015/8.4.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην AYO 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες − συνδρομητές της και αφορούν στη χρήση Egnatia card για την εξυπηρέτηση τους στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και στην υποθαλάσσια αρτηρία Άκτιο−Πρέβεζα.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1049517 ΕΞ 2015/8.4.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. με ΑΦΜ 094420461 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην AYO 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1065604 ΕΞ 2015/11.5.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία AUTOHELLAS ΑΤΕΕ με Α.Φ.Μ. 094005806 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1065599 ΕΞ 2015/11.5.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» με Α.Φ.Μ. 997986732 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές − πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1101825 ΕΞ 2015/16.7.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία LEASEPLAN HELLAS A.E. με Α.Φ.Μ. 999599948 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά μίσθωσης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126887 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» με Α.Φ.Μ. 999717970 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (δείτε και ΔΕΛ Β 1123404 ΕΞ 2019/19.09.2019 «Συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1126887 ΕΞ 2015/30.9.2015»).

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126891 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ABEE» με Α.Φ.Μ. 094277965 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες και προμηθευτές της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126889 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998106085 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά εκμίσθωσης επιβατικών οχημάτων/μεταφορικών μέσων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126890 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094000362 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες-συνεργάτες της για παραχώρηση ψυγείων.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126894 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «GOLDCAR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Α.Φ.Μ. 800649245 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ ΦΕΚ 951B'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά ενοικίασης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1126893 ΕΞ 2015/30.9.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «WATT and VOLT Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998283692 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1130056 ΕΞ 2015/6.10.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία «CARDLINK Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999265069 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην AYO 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της στους οποίους διαθέτει τερματικά αποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS).

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1015190 ΕΞ 2015/4.2.2015 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 998807387 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους πελάτες συνδρομητές της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Νέας Οδού.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1034289 ΕΞ 2016/1.3.2016 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία PROTERGIA Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998384141 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΦΕΚ 951 Β΄/31−7−2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της λιανικής.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1077528 ΕΞ 2016 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK A.E. με Α.Φ.Μ. 998206312 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΔΕ-Β΄/ΦΕΚ 951Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1043041 ΕΞ 2017 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.με Α.Φ.Μ. 998102480 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών, που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β/31.7.2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1140143 ΕΞ 2017 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800750372 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β'/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1165116 ΕΞ 2017 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094021474 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000/ΦΕΚ 951Β΄/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους προμηθευτές -παραγωγούς της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1048020 ΕΞ 2018 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800749766 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της.

Με την με αριθ. 1169092 ΕΞ 2018 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία Κ. Κ. ΚΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. ................ από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά ενοικίασης επιβατικών οχημάτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Με την με αριθ. ΔΕΛ Β 1029556 ΕΞ 2020 απόφαση, εξαιρέθηκε η εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. ......... από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές πελάτες της στην προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1270/16.11.2000 «Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990»:

«Σχετικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπ' αριθ. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την υπ' αριθ. ΑΥΟ εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων συμφωνητικών και καθορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής συμφωνητικών για όλους γενικά τους υπόχρεους υποβολής συμφωνητικών σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υπουργική απόφαση καταλαμβάνει ΜΟΝΟ τα συμφωνητικά ή άλλου είδους καταρτιζόμενα έγγραφα τα οποία, εκ του περιεχομένου τους, καθώς και των αναφερόμενων σ' αυτά όρων, αποτελούν συμφωνητικά που, μέχρι την έκδοση αυτής, υποβάλλονταν στις αρμόδιες ΔΟΥ προς θεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2386/1996 και της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.2682/1999.

Τονίζεται ότι οι εξαιρέσεις που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2386/1996 και της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.2682/1999, για συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους: με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν επηρεάζονται απ' όσα η υπ' αριθ. ΑΥΟ καθορίζει.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι συμφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (π.χ. Ν.820/1978, Ν.2065/1992, Ν.2238/1994 κ.λπ.) ή από υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την υπ' αριθ. ΑΥΟ.

2. Εξαιρετικά, συμφωνητικά των οποίων προβλέπεται άμεση θεώρηση των ιδίων από ΔΟΥ, βάσει υπουργικών αποφάσεων που δεν υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία (συμφωνητικά αυτά) συντάσσονται μέχρι 31.12.2000, θα θεωρούνται από τις αρμόδιες ΔΟΥ σύμφωνα με την προϊσχύσασα διαδικασία και θα συμπεριληφθούν και στις καταστάσεις των αντίστοιχων τριμήνων που πρέπει να υποβληθούν, όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. ΑΥΟ.

Τονίζεται ότι τα συμφωνητικά της περίπτωσης αυτής, που καταρτίζονται από την 1.1.2001, δεν θα προσκομίζονται τα ίδια προς θεώρηση στις ΔΟΥ, αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες τριμηνιαίες καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες προς θεώρηση (των καταστάσεων αυτών) ΔΟΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. ΑΥΟ και στις προθεσμίες που καθορίζονται σ' αυτή.

3. Διευκρινίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ' αριθ. ΑΥΟ, δηλαδή μετά την 31.7.2000, τα οποία θεωρήθηκαν εκ παραδρομής, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, από τις ΔΟΥ με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, θα συμπεριληφθούν και στην αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κυρώσεις που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή των συμφωνητικών αυτών, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, αίρονται με την υποβολή της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία θα συμπεριληφθούν. Περαιτέρω, λόγω της πρώτης εφαρμογής των νέων διαδικασιών που προβλέπονται από την υπ'αριθ. ΑΥΟ και του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής αυτών, τ' ανωτέρω θα ισχύσουν και για τα συμφωνητικά που συντάχθηκαν από 1.7.2000, ημερομηνία ισχύος της παραπάνω ΑΥΟ, μέχρι 31.7.2000.

4. Επίσης, τονίζεται ότι οι τριμηνιαίες καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου, άλλως τα συμφωνητικά που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 2523/1997.

Ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη τριμηνιαία κατάσταση (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου) μπορεί να υποβληθεί, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι 20.1.2001.

Αρμόδια για τη θεώρηση των τριμηνιαίων καταστάσεων είναι η ΔΟΥ που φορολογούνται οι συμβαλλόμενοι επιτηδευματίες και σε περίπτωση που και οι δύο συμβαλλόμενοι ή και περισσότεροι είναι επιτηδευματίες, τότε αρμόδια για τη θεώρηση είναι η ΔΟΥ που φορολογείται ο κάθε συμβαλλόμενος επιτηδευματίας.

5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι κάθε κατάσταση που θα υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία, θα συμπεριλαμβάνει ΜΟΝΟ τα συμφωνητικά του αντίστοιχου τριμήνου και θα θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Συνεπώς, αν σε κάποια κατάσταση περιλαμβάνεται συμφωνητικό που ανήκει σε άλλο προηγούμενο και όχι στο αντίστοιχο τρίμηνο, τότε το συμφωνητικό αυτό θα διαγράφεται από την κατάσταση αυτή (από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ) και θα συμπεριλαμβάνεται (από τον υπόχρεο επιτηδευματία) σε συμπληρωματική κατάσταση του τριμήνου στο οποίο ανάγεται το συμφωνητικό αυτό, η εκπρόθεσμη υποβολή της οποίας (συμπληρωματικής κατάστασης) συνεπάγεται τις κυρώσεις και την επιβολή προστίμων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Συμφωνητικά με τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, μεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις κ.λπ. επί των αρχικών συμφωνητικών, συμπεριλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση και στη στήλη "λοιπές παρατηρήσεις" γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευματία, σχετική μνεία του αρχικού συμφωνητικού και της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στη ΔΟΥ.

6. Αν στις υποβληθείσες στη ΔΟΥ τριμηνιαίες καταστάσεις περιλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίστηκαν σε ξένες γλώσσες, τότε ο υπόχρεος επιτηδευματίας μαζί με την κατάσταση θα καταθέτει άπαξ δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνει ότι υποχρεούται, με δαπάνες του, σε επίσημη μετάφραση των ξενόγλωσσων συμφωνητικών που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατάσταση ή που τυχόν θα συμπεριληφθούν σε άλλες επόμενες καταστάσεις, οποτεδήποτε ζητηθεί τούτο από την αρμόδια ΔΟΥ (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου για αξιοποίηση κ.λπ.).

7. Ακόμη, με την παρ. 1 της υπ' αριθ. ΑΥΟ, οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Από τη στενή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου, προκύπτει ότι στην εξαίρεση αυτή υπάγονται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις ΜΟΝΟ για τα συμφωνητικά που καταρτίζουν με τους πελάτες τους, επιτηδευματίες ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφορούν πράξεις που σχετίζονται με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω χρηματιστηριακές επιχειρήσεις δεν εξαιρούνται για άλλα συμφωνητικά που καταρτίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, με επιτηδευματίες ή τρίτους. Τα άλλα αυτά συμφωνητικά θα καταχωρούνται σε τριμηνιαίες καταστάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ προς θεώρηση, σύμφωνα με το νέο τρόπο υποβολής που ορίζεται στην παρ. 2 της υπ' αριθ. ΑΥΟ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παραπάνω.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι και οι πελάτες επιτηδευματίες των ως άνω χρηματιστηριακών επιχειρήσεων εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής (στην αρμόδια προς θεώρηση ΔΟΥ) τριμηνιαίας κατάστασης για τα συμφωνητικά και ΜΟΝΟ γι' αυτά που αφορούν σε πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ που καταρτίζουν με τις χρηματιστηριακές αυτές επιχειρήσεις είτε απ' ευθείας, είτε με τη μεσολάβηση τρίτου (επιτηδευματία).

Αντίθετα, για συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ χρηματιστηριακής επιχείρησης και τρίτου, καθώς και μεταξύ τρίτου και πελάτη (της χρηματιστηριακής επιχείρησης) επιτηδευματία, για λογαριασμό του οποίου μεσολάβησε ο τρίτος, για την κατάρτιση των συμφωνητικών που ορίζει η εν λόγω υπουργική απόφαση μεταξύ χρηματιστηριακής επιχείρησης και του πελάτη αυτής (ο οποίος τρίτος δεν δύναται ο ίδιος να εκτελεί χρηματιστηριακές συναλλαγές στο ΧΑΑ για τις συγκεκριμένες πράξεις που αφορούν σε μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ), οι επιχειρήσεις αυτές (χρηματιστηριακή επιχείρηση, πελάτης επιτηδευματίας, τρίτος επιτηδευματίας) δεν εξαιρούνται και κατά συνέπεια υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τους τριμηνιαία κατάσταση για τα μεταξύ τους συμφωνητικά, όπως καθορίζεται στην υπ' αριθ. ΑΥΟ.

8. Τέλος, για διευκόλυνση τόσο των φορολογούμενων, όσο και των υπαλλήλων της ΔΟΥ, επισυνάπτουμε στην παρούσα υπόδειγμα για τη σύνταξη της τριμηνιαίας κατάστασης, το οποίο δύναται να μεταβάλλεται ως προς τον τύπο, σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες κάθε επιτηδευματία, όχι όμως ως προς το περιεχόμενο, που πρέπει να είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που ορίζονται στην υπ' αριθ. ΑΥΟ.»


Σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ 2018
«Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/94»:


«Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994

Σε απάντηση στο από 30.8.2018 ηλεκτρονικό μήνυμά σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 προβλέπεται διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990: «α) Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία — ονοματεπώνυμο - επάγγελμα - διεύθυνση - ΑΦΜ κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό - αντικείμενο συμφωνητικού - ποσό - διάρκεια συμφωνητικού - λοιπές παρατηρήσεις). γ) Η κατάσταση, με τα αναγραφόμενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β, υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση».

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΑΥΟ εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος ΠΟΛ.1270/16.11.2000 του Υπουργείου Οικονομικών όπου μεταξύ άλλων διευκρινίζει ότι: συμφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (π.χ. ν. 820/1978, ν. 2065/1992, ν. 2238/1994 κ.λπ.) ή από υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την υπ' αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ.

Με την ΑΥΟ ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β' 246/17-02-2015) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 της αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ Β' 951/31-07-2000) ΑΥΟ ως εξής: «2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο».

Κατόπιν αυτών και καθώς οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 καταργήθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχες διατάξεις στον νέο ΚΦΕ (ν.4172/2013) και για ιδιωτικά συμφωνητικά που προβλέπονταν από τις αμέσως ως άνω διατάξεις του ν. 2238/1994, θα ακολουθείται η διαδικασία υποβολής συμφωνητικών με τριμηνιαίες καταστάσεις που προβλέπεται από την ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000


 
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► παρ. 16, άρθ. 8 ν.1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

Α.Υ.Ο. αριθ.1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000  «Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 - Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου»

Αριθ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990)»

ΠΟΛ.1270/16.11.2000 «Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990»

ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ 2018 «Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/94»

Α.1185/10.08.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β'/31.7.2000 (Β' 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020»