Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή πρώτης δήλωσης από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, για τα αποθέματά τους σε: χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια

Υποβολή πρώτης δήλωσης από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, για τα αποθέματά τους σε: χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.

Προσοχή:

Βάσει της παρ. 4 του άρθ. 8 της ΚΥΑ 39683/16.4.2020 που δημοσιεύθηκε στις 17.4.2020 στο ΦΕΚ (B’ 1481), ορίζεται καθημερινή υποχρεωτική υποβολή δήλωσης για την επικαιροποίηση των αποθεμάτων υγειονομικού υλικού από τις υπεραγορές τροφίμων (super market).

Οι προθεσμίες των υποχρεώσεων για δήλωση υγειονομικού υλικού από τις υπόχρεες επιχειρήσεις διαμορφώνεται ως εξής:

α. Καθημερινά από τις υπεραγορές τροφίμων (super market), αναφέροντας τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

β. Κάθε 3 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή)  από τις λοιπές υπόχρεες επιχειρήσεις

Σημειώνουμε πως δεν είναι επιτρεπτή η δήλωση στην εφαρμογή μετά το πέρας του τριημέρου, ή μετά το πέρας της ημέρας για τα super market, σε μεταγενέστερη ημερομηνία και τέτοιου είδους δηλώσεις θα λογίζονται ως ανακριβείς.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται έως 13.5.2020 και δύναται να παραταθεί.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής » της Π.Ν.Π. 14.3.2020 (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2019):

«1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
 α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),
 β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
 γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.
 Τα στοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
 
4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα  της παράβασης.

5. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4.

7. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών.

8. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
».

Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής:

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος καταγραφής αποθεμάτων που έχει δημιουργηθεί στον κεντρικό ιστότοπο του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η  πρόσβαση πραγματοποιείται από εδώ, μέσω των κωδικών πρόσβασης Γ.ΕΜ.Η. για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ή μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για τους  μη εγγεγραμμένους στο Γ.ΕΜ.Η.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Π.Ν.Π. 14.3.2020 (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2019) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

ΚΥΑ 39683/16.4.2020 «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων»