Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από την ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο (μια κατάσταση) για όλο το 2019 31.3.2020
30.6.2020
(παράταση βάσει της Α.1051/2020)

6.7.2020
(νέα παράταση βάσει του από 30.6.2020 δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε. και της απόφασης Α.1159/3.7.2020 που ακολούθησε)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους
     

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο (μια κατάσταση) για όλο το 2019 31.3.2020
30.6.2020
(παράταση βάσει της Α.1051/2020)


6.7.2020
(νέα παράταση βάσει του από 30.6.2020 δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε. και της απόφασης Α.1159/3.7.2020 που ακολούθησε)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
15.5.2020
31.7.2020
(παράταση βάσει της Α.1051/2020)


28.7.2020
(Προσοχή: σύντμηση προθεσμίας βάσει του από 30.6.2020 δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε. και της απόφασης Α.1159/3.7.2020 που ακολούθησε)Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Παρ. 3 και 4 του άρθ. 14 του Ν.4174/2013,
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
ΠΟΛ.1149/22.05.2014
ΠΟΛ.1176/14.07.2014
ΠΟΛ.1201/23.09.2014
ΠΟΛ.1207/30.09.2014
ΠΟΛ.1017/17.02.2015
ΠΟΛ.1053/27.2.2015
ΠΟΛ.1092/17.4.2015
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 12.10.2015
ΠΟΛ.1240/29.10.2015
ΠΟΛ.1254/08.12.2015
ΠΟΛ.1267/21.12.2015
ΠΟΛ.1278/31.12.2015
ΠΟΛ.1011/22.01.2016
ΠΟΛ.1051/28.04.2016
ΠΟΛ.1145/05.10.2016
ΠΟΛ.1150/12.10.2016
ΠΟΛ.1026/2017
ΠΟΛ.1051/2017
ΠΟΛ.1033/2018
ΠΟΛ.1217/2018
Α.1051/2020
Α.1159/2020