Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019)

Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019).


Παράταση: Σύμφωνα με την από 28.2.2020 ανακοίνωση του Π.Σ. pothen.gr, η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2020 παρατείνεται μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020.


Δυνατότητα τροποποίησης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

Σύμφωνα με την από 10.3.2020 ανακοίνωση στο σύστημα «Πόθεν»:

«Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. έτους 2020 θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις στις ημερομηνίες 11/3/2020, 18/3/2020, 25/3/2020 και 1/4/2020.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 ή να επικοινωνείτε μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;», αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.

Οδηγίες για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων καθώς και τα σχετικά αρχεία μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/katalogos
»Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης. Συνεπακόλουθα, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019) είναι η 29η Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται ενώ τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης των δεδομένων της κατάστασης υπόχρεων ακολουθεί χρονικά τη σύνταξη αυτής και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική ειδοποίηση του οργάνου ελέγχου, στην παρακολούθηση της εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης, καθώς και στην ηλεκτρονική υπενθύμιση του υπόχρεου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ., ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κατάσταση που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από όποιον ασκεί νομίμως την αρμοδιότητα.

Παρόλο που η υποχρέωση καθενός που αποκτά ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. πηγάζει από τις διατάξεις του νόμου, στο πλαίσιο της χρηστής δημόσιας διοίκησης αλλά και της  δυνατότητας άσκησης του νόμιμου δικαιώματος του υπόχρεου, περί αμφισβήτησης της ιδιότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου. 1, οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές, όπως ανάλογα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και κατά την απόκτηση της ιδιότητας προκειμένου να εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ., εντός 90 ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες, για την αρμοδίως σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 και την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή από τους πιστοποιημένους χρήστες έκαστου φορέα.
 
Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020(έσοδα και συμφέροντα έτους 2019 & περιουσία κατά την 31.12.2019) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2019 έως 31.12.2019 ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις (δηλαδή από 01.01.2017 έως 31.12.2019) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ’, ή στις χρήσεις που κατ΄ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β΄ εδάφ. παρ. 3 του άρθρου. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες επιβάλλεται να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους εάν η καταχώριση γίνει με αρχείο, ενώ στην απευθείας καταχώριση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να προστεθεί στον υπόχρεο η επιπλέον ιδιότητα.

Επίσης, ο φορέας έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει τους υπόχρεους που υπηρέτησαν σε αυτόν από 01.01.2019 έως 31.12.2019 (ή για έτερο διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο), ενώ τυχόν αποσπασμένοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον  οποίο έχουν  αποσπαστεί, όταν  η  ιδιότητα  που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τις περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ. των μελών συλλογικών οργάνων των περιπτώσεων της παρ.1, του άρθρου1, του ν.3213/2003, υπόχρεα είναι όλα τα τακτικά μέλη, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε συνεδρίαση ενώ τα αναπληρωματικά μέλη ενέχουν την υποχρέωση μόνο εφόσον εντός του 2019, έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις των οργάνων, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3213/2013). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020. είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, εντός του 2019.

Τέλος, φορείς υπόχρεων που είχαν πιστοποιήσει διαφορετικούς χρήστες ανά όργανο ελέγχου ή που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες,  οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας στα όργανα ελέγχου του ν. 3213/2003, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected], αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.pothen.gr/katalogos). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.


ΠΟΘeΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ


Η σύνδεση σας στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών σας στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public
Στη συνέχεια, στην περίπτωση που έχετε πιστοποιηθεί ως χρήστης σε περισσότερους του ενός φορέα υπόχρεων, επιλέγετε τον φορέα για τον οποίο επιθυμείτε να καταχωρίσετε κατάσταση υπόχρεων προσώπων (οθόνη 1).


Οθόνη 1
Εάν είστε πιστοποιημένος χρήστης μόνο για έναν φορέα, προχωρείτε κατευθείαν στην επιλογή : «Διαχείριση Αρχείου Υπόχρεων» (Οθόνη 2).
Στην πάνω δεξιά γωνία των παραθύρων εμφανίζεται το όνομα χρήστη (username) και το όνομα του φορέα για τον οποίο έχετε συνδεθεί.


Οθόνη 2Κάνοντας κλικ στο «Κατάλογοι Υπόχρεων» (οθόνη 3), επιλέγετε «Διαχείριση Ενιαίων Καταλόγων» και εμφανίζεται η οθόνη 4 όπου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία των υπόχρεων του φορέα, του οποίου είστε πιστοποιημένος χρήστης.

Οθόνη 3


Στο αριστερό τμήμα της οθόνης 4 συμπληρώνετε στο πεδίο «Έτος» το 2020 και πατάτε «Επιλογή». Στο δεξί τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες και πληροφορίες για την υποβολή του ενιαίου καταλόγου υπόχρεων (κατάσταση υπόχρεων βάσει των διατάξεων του ν.3213/2003). Η ενιαία αυτή κατάσταση υπόχρεων συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ προσώπων, ανεξαρτήτως του οργάνου ελέγχου στο οποίο αυτοί οφείλουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Ο κάθε υπόχρεος θα αναγγέλλεται αυτόματα στο αρμόδιο όργανο ελέγχου ανάλογα με την ιδιότητα που θα έχει καταχωριστεί για αυτόν στην κατάσταση του φορέα του.


Οθόνη 4


Έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να καταχωρίσετε τις καταστάσεις υπόχρεων για τους φορείς για τους οποίους είστε αρμόδιος και πιστοποιημένος χρήστης, έτους 2020 (Φορολογικό έτος 2019). Στον ενιαίο κατάλογο υπόχρεων του έτους 2020 περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατήρησαν ή απώλεσαν ιδιότητα στην προηγούμενη χρήση (από 1/1/2019 έως 31/12/2019), ή στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τις περ. α' έως ε' και ιβ' (υπόχρεοι στην επιτροπή 3α της Βουλής) ή στις χρήσεις που κατ' εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η φόρμα Διαχείρισης Ενιαίων Καταλόγων υποστηρίζει είτε τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων υπόχρεου πατώντας το κουμπί "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ" είτε τη μαζική εισαγωγή εγγραφών, που περιέχονται σε ειδικά μορφοποιημένο φύλλο εργασίας excel, πατώντας το κουμπί "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Πατώντας το κουμπί "Προσθήκη Υπόχρεου" (κεντρικά κάτω στην οθόνη 4) εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των αναλυτικών στοιχείων του υπόχρεου(οθόνη 5). Με την εισαγωγή του ΑΦΜ του υπόχρεου και την επιλογή του κουμπιού "Αναζήτηση υπόχρεου", ανακτώνται τα στοιχεία του από το Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί "Προσθήκη Ιδιότητας" κι εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής ιδιότητας υπόχρεων και καταχώρισης των ημερομηνιών απόκτησής της και τυχόν απώλειάς της. Εάν υπάρχει παραπάνω από μια ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής σε ΔΠΚ και η ιδιότητα αυτή συνδέεται με τον φορέα υπόχρεων για τον οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα των καταστάσεων, προστίθεται δεύτερη εγγραφή ιδιότητας. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να καταχωριστούν όλες οι ιδιότητες υπόχρεου του εν λόγω προσώπου.


Οθόνη 5Στο πεδίο «Ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας» καταχωρίστε την ημερομηνία που αποκτήθηκε η ιδιότητα που καθιστά το πρόσωπο υπόχρεο σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης βάσει του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ιδιότητες των υπόχρεων και οι ημερομηνίες απόκτησης και λήξης/απώλειας αυτών, θα πρέπει να καταχωρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, διότι δε θα επιτρέπονται αλλαγές μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των καταστάσεων υπόχρεων. Βάσει των στοιχείων αυτών θα αναγγέλλονται οι υπόχρεοι στα όργανα ελέγχου και δε θα είναι εφικτή από τον υπόχρεο η αλλαγή τους.

Στο πεδίο «Ημερομηνία απώλειας ιδιότητας» καταχωρίστε την ημερομηνία κατά την οποία απώλεσε ο υπόχρεος την ιδιότητα. Προσέξτε ότι η ημερομηνία απώλειας ιδιότητας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας απόκτησης, ούτε μεταγενέστερη της 31/12/2019.

Το πεδίο «Αιτία απώλειας ιδιότητας» ενεργοποιείται μόνο εάν συμπληρώσετε την ημερομηνία απώλειας ιδιότητας και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή του. Επιλέξτε από την λίστα την κατάλληλη τιμή.

Το πεδίο Διατάξεις Νόμου Υποχρέωσης συμπληρώνεται αυτόματα με την επιλογή της ιδιότητας.

Αφού ολοκληρωθεί η προσθήκη ιδιότητας υπόχρεου, καταχωρίστε την "Οργανική μονάδα/Υπηρεσία/Οργανισμό" του υπόχρεου, καθώς και τη «Νέα οργανική μονάδα / Υπηρεσία / Οργανισμό», εάν υπάρχει (οθόνη 6).

Τέλος, επιλέγετε από τη λίστα τιμών "Βαθμός", την κατάλληλη τιμή, εφόσον ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Άλλη περίπτωση», (επίσης το πεδίο αυτό είναι ενεργό προς συμπλήρωση όπου απαιτείται, ανάλογα με την επιλεγμένη ιδιότητα.)

Οθόνη 6
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων των υπόχρεων του φορέα σας, πατήστε το κουμπί της οριστικοποίησης του καταλόγου. Αυτόματα, ενημερώνονται τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου του καταλόγου, της ημερομηνίας οριστικοποίησής του καθώς, και του χρήστη που τον οριστικοποίησε. Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο υπόχρεων μετά την οριστικοποίησή του, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποβολή τροποποιητικού καταλόγου, πατώντας το κουμπί "Τροποποιητική".
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης 4, υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές για εκτύπωση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων, όπως αυτός έχει οριστικοποιηθεί (Εκτύπωση καταλόγου. Εκτύπωση καταλόγου με περιγραφή. Εκτύπωση ανά Όργανο Ελέγχου).
Επίσης, επιλέγοντας "Εκτύπωση καταλόγου προηγούμενου έτους" μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή excel την κατάσταση υπόχρεων 2019 του φορέα σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διευκολυνθείτε στην σύνταξη της κατάστασης υπόχρεων 2020.

Στο κέντρο της οθόνης 4 υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή της εξαγωγής σε pdf του οριστικοποιημένου ενιαίου καταλόγου για το επιλεγμένο έτος (Επίσημο εκτυπωτικό).

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΟΙ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ


Στην περίπτωση όπου ένας φορέας, εντός του 2019, καταργήθηκε ή συγχωνεύτηκε με κάποιον άλλο, όπως για παράδειγμα ο ΟΑΕΕ συγχωνεύτηκε με τον ΕΦΚΑ, ο Διαχειριστής του καταργηθέντος ή συγχωνευθέντος Φορέα Υπόχρεων έχει την δυνατότητα να εισέλθει στην πλατφόρμα και να πραγματοποιήσει «Εκτύπωση καταλόγου προηγούμενου έτους», προκειμένου να διευκολυνθεί στην σύνταξη της κατάστασης υπόχρεων 2020 του καταργηθέντος Φορέα υπόχρεων ή του φορέα με τον οποίο συγχωνεύτηκε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EXCEL


Για να φορτώσετε την κατάσταση υπόχρεων από αρχείο, θα πρέπει να φτιάξετε ένα και μοναδικό αρχείο excel, το οποίο θα περιέχει όλους τους υπόχρεους σε ΔΠΚ του φορέα σας. Υπόχρεος που έχει περισσότερες από μια ιδιότητες θα έχει αντίστοιχες (ξεχωριστές) εγγραφές για την κάθε διαφορετική ιδιότητά του.
Επιλέγοντας το κουμπί «Εισαγωγή από Αρχείο» εμφανίζεται η οθόνη επιλογής του αρχείου προς φόρτωση (οθόνη 7). Πατώντας το κουμπί "Φόρτωση" σε αυτή την οθόνη ανοίγει παράθυρο προκειμένου να επιλεγεί το προς φόρτωση αρχείο.

Οθόνη 7


Στο τέλος του οδηγού αναγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές του προς φόρτωση αρχείου Excel, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται.
Αφού επιλεγεί το προς φόρτωση αρχείο επιλέγουμε το κουμπί "Εισαγωγή".

Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης εμφανίζονται μηνύματα προς το χρήστη σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εισαγωγής των υπόχρεων από αρχείο. Με την έναρξη της διαδικασίας εμφανίζεται το μήνυμα "Η διαδικασία φόρτωσης βρίσκεται σε εξέλιξη".

Πατώντας το κουμπί "Εξέλιξη διαδικασίας φόρτωσης" μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας φόρτωσης εγγραφών στον ενιαίο κατάλογο.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης, ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή χωρίς να διακοπεί η διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση όταν ξανασυνδεθεί στην εφαρμογή φόρτωσης και επιλέξει τον συγκεκριμένο κατάλογο θα λάβει μήνυμα για την εξέλιξη της διαδικασίας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης εμφανίζεται μήνυμα ολοκλήρωσης της. Οι εγγραφές που εισήχθησαν με επιτυχία εμφανίζονται στον πίνακα των υπόχρεων του συγκεκριμένου καταλόγου. Στην περίπτωση που απορρίφθηκαν ως ελλιπείς ή λανθασμένες κάποιες εγγραφές του αρχείου, τότε δημιουργείται ένα «Αρχείο Λαθών» στο οποίο και αναγράφεται για κάθε εγγραφή η έλλειψη/λάθος που διαπιστώθηκε. Το αρχείο αυτό είναι προσβάσιμο πατώντας το κουμπί «Κατέβασμα Αρχείου Λαθών».

Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας του πίνακα στο σύστημα, η οποία προτείνεται εάν τα λάθη είναι σχετικά λίγα. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε «επεξεργασία» της εγγραφής για να την διορθώσετε ή «προσθήκη» εγγραφής για να εισάγετε μια νέα.
Στην περίπτωση που τα λάθη είναι αρκετά, προτείνεται η εκ νέου φόρτωση του αρχείου, αφού πρώτα διορθώσετε τα σφάλματα στις εγγραφές που καταγράφτηκαν στο αρχείο λαθών. Κατά την φόρτωση του νέου αρχείου θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο :

Οθόνη 8