Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε..


Παράταση: Σύμφωνα με την από 28.2.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ.

Νέα παράταση: Σύμφωνα με την από 13.3.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ.

Νέα παράταση: Σύμφωνα με την από 30.3.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ.

Νέα παράταση: Σύμφωνα με την από 15.4.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ.


Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε..

Το Ο.Ε.Ε., ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.



Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

  • Παρ. Η5 άρθ. πρώτου ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

  • π.δ. 340/1998  «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του»