Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Π.Α., οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο.
 

Υπόχρεοι, ποσά φόρου:

Έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό εξάμηνο του έτους υποβάλλεται από:
α) τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων και τους σπογγαλιείς,
β) τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και
γ) τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων,
που ανήκουν στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώτος απόδοσης του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), για την απόδοση σε δύο ισόποσες δόσεις του φόρου που προβλέπεται από τις ΠΟΛ.1320/1998, ΠΟΛ.1065/2007 και ΠΟΛ.1114/2008 αντίστοιχα.

Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλης δραστηριότητας, υποβάλλονται τόσο οι δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στο κατ’ αποκοπή καθεστώς για κάθε εξάμηνο, όσο και οι δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στην άλλη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1010/2015, όπου αναφέρεται η υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. για την άσκηση των παραπάνω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, νοείται η υποβολή έκτακτης δήλωσης.

Σημειώσεις:

1. Η υποβολή των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. γίνεται σε έντυπη μορφή στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς στο σύστημα taxisnet δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η επέκταση της λειτουργικότητας η οποία θα δίνει την ευκαιρία στους υπόχρεους, να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

2. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1082/2015 ορίζεται πως, το έντυπο που χρησιμοποιείται για την υποβολή των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. είναι αυτό, όπως ισχύει και ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις για τις τακτικές περιοδικές δηλώσεις.

3. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών (Σχετ. ΠΟΛ.1108/2014).

4. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις (Σχετ. ΠΟΛ.1082/2015).

 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

  • ΠΟΛ.1320/1998 «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς»
  • ΠΟΛ.1065/2007 «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων»
  • ΠΟΛ.1114/2008 «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων»
  • ΠΟΛ.1108/2014 «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.»
  • ΠΟΛ.1010/2015 «Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α. του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α.»
  • ΠΟΛ.1082/2015 «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.»
  • ΠΟΛ.1149/2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015»