Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης

Προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης.

Με την απόφαση με αρ. Α.1288/2019, τροποποιήθηκε η με αρ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/ 02-08-2017 (Β'2745) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία της.

Στην με αρ. Α.1288/2019 ορίζονται:

«Άρθρο 1

Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 της Ενότητας Α του άρθρου 3 «Διαδικασία έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης» προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

«Προκειμένου για τις δεξαμενές, στις οποίες αποθηκεύονται ή τοποθετούνται προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (κρασί), εφόσον αυτά υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δεξαμενές αποτελούν σταθερές μόνιμες κατασκευές, κανονικού γεωμετρικού σχήματος και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές αντί της έγκρισης χρήσης υποβάλλονται πιστοποιητικά κατασκευής/βεβαίωση του κατασκευαστή, όπου αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών ή σχετικοί ογκομετρικοί πίνακες των κατασκευαστών. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά/ογκομετρικοί πίνακες δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών προσδιορίζονται από την επιτροπή της παραγράφου 2 της Ενότητας Β του παρόντος με επιτόπιες μετρήσεις και με τη συνδρομή υπαλλήλου της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητη.»

Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις

Προκειμένου για τις ήδη λειτουργούσες φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 για τις οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης παρέχεται χρονικό διάστημα ενός (1) τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας για την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».Παράταση:

Με την απόφαση με αρ. Α.1458/2019 (ΦΕΚ Β' 4630/13-12-2019), η προθεσμία για την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις λειτουργούσες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης Α.1288/2019, φορολογικές αποθήκες, που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης, παρατάθηκε έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020.
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

  • ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
  • Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»
  • Α.1288/2019 «Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/ 02-08-2017 (Β'2745) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»»
  • Α.1458/2019 «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001»