Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 της με αρ. 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3623/31.12.2014) Υ.Α., η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος, ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στοιχείο, είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση, τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxisnet μετά την οριστική υποβολή της.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο (www.businessportal.gr) και με ταυτόχρονη καταβολή των τελών, όπως αυτά ορίζονται στο στοιχείου δ', της παρ. 1, του άρθ. 2 της παραπάνω Υ.Α..Σχετικές διατάξεις:

  • Υ.Α. 79752/30.12.2014 «Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
  • Αρ. πρωτ. 97333/23.9.2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρήσεις»