Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απώτατη ημερομηνία υποβολής προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Απώτατη ημερομηνία υποβολής προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 (άρθ. 119), οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων πραγματοποιούνται το αργότερο έως τη 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (απώτατη ημερομηνία).

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (άρθ. 122 ν.4548/2018).

Εφόσον η ημερομηνία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων των Α.Ε. έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου του έτους, η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. έως την 20η Αυγούστου του έτους αυτού.

 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

  • ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
  • Αρ. πρωτ. 62784/2017 «Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων»