Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση

Δήλωση διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το άρθ. 75 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.4582/2018:

«1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31.5.2019.

2. Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.».


Παράταση προθεσμίας:

Με την παρ. 4 του άρθρου έβδομου της ΠΝΠ της 27.06.2019, παρατάθηκε η προθεσμία της παρ. 1 του άρθ. 75 του ν.4582/2018 έως 31.12.2019.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:
  • το Άρθρο 75, ν.4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
  • ΠΝΠ της 27.06.2019 «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων»