Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή από τους υπόχρεους, δήλωσης αποθέματος προϊόντων απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών στο αρμόδιο τελωνείο

Υποβολή από τους υπόχρεους, δήλωσης αποθέματος προϊόντων απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών στο αρμόδιο τελωνείο.

Σύμφωνα με το άρθ. 70 «Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)» του ν. 4607/2019  (ΦΕΚ Α' 65/24-04-2019):

«1. Οι κάτοχοι αποστακτικών μηχανημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιοι την ιδιότητα του μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), κατέχουν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή, δύνανται, μέχρι να εξαντληθεί η κατεχόμενη ποσότητα αυτού και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, να το διαθέτουν αποκλειστικά είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση του αποθέματος που έχουν στην κατοχή τους μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του εν λόγω αποθέματος με άλλον τρόπο απαγορεύεται.»


Με την εγκύκλιο Ε.2077/13.5.2019 κοινοποιήθηκε η παραπάνω διάταξη και σχετικά αναφέρονται:

«Η προϋπόθεση για τη διάθεση του οριζόμενου στο άρθρο 70 του ν.4607/2019 αποθέματος από τα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά είτε απ΄ ευθείας με λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση είναι να υποβάλλουν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (ένα μήνα από την ημερομηνία ισχύος των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι μέχρι και την 24-05-2019) σχετική δήλωση του ως άνω αποθέματος στο αρμόδιο τελωνείο.

Επισημαίνεται ότι για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86.
 
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου επιβάλλεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διαθέτουν το ανωτέρω αναφερόμενο προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τα στοιχεία του/των κατόχου/χων των αμβίκων προμηθευτών τους καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο, σε εμφανές σημείο του καταστήματός τους.
».