Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30.6.2018

Ηλεκτρονική αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30.6.2018.

Σύμφωνα με τα άρθ. 7 «Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας» και 9 «Μεταβατικές διατάξεις» της Υ.Α. με αριθμ. 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

«Άρθρο 7 Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

1. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

2. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας προϋποθέτει την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι κατά περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Τεχνικός Ασφάλειας, και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

3. Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Ενδεικτικά ελέγχονται:
αα) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας που απαιτούνται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης
αβ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση,
αγ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση ή και παραρτήματά της καθώς και οποιαδήποτε άλλη απασχόληση αυτού ως Τεχνικός Ασφάλειας. Ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων υπό αα), αβ) και αγ) και β) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με διάρκεια άνω του δωδεκαμήνου, οπότε επικαιροποιούνται τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία υπό αβ) και αγ). Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και στις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, υποβάλλεται ειδικό έντυπο μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία είναι κατά περίπτωση ο Τεχνικός Ασφάλειας και/ή η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανά-θεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.
β) Ο Τεχνικός Ασφάλειας ή/και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, συμπληρώνει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.
Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη.Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την 1/12/2017 όλοι οι Τεχνικοί Ασφάλειας που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.

2. Μετά την παρέλευση τετραμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι από την 01-04-2018 και έως τις 30-06-2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

3. Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/6/2018 λήγουν αυτοδικαίως την 01/04/2019 και ώρα 13:00.
Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
».Σύμφωνα με την από 1.4.2019 ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε.:

«Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας κατά 1 μήνα. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σ.ΕΠ.Ε. (www.sepenet.gr), αναγγελίες Τεχνικών Ασφάλειας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., ορίζεται η Τρίτη 30/4/2019.[...]».
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
  • Υ.Α. 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»