Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης για την επιλογή φορολόγησης από 1.1.2019 των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη

Υποβολή δήλωσης για την επιλογή φορολόγησης από 1.1.2019 των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη.

Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000):

«γ) Οι υποκείμενοι στο φόρο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' που παρέχουν υπηρεσίες μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προς μη υποκειμένους στον φόρο, που είναι εγκατεστημένοι, έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α'. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό έτος.».


Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. Ε.2049/2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α' 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών»:

«[...]με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 14, σε κάθε περίπτωση που υποχρεωτικά, κατά τα ανωτέρω, ο τόπος παροχής των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο πελάτες, εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, βρίσκεται στην Ελλάδα ως τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης που παρέχει τις υπηρεσίες, η εν λόγω επιχείρηση δύναται να επιλέξει τη φορολόγηση των υπηρεσιών της στα κράτη μέλη των πελατών της.

Προς τον σκοπό αυτό υποβάλλεται δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Δ. (έντυπο Μ12). Η επιλογή αυτή δεσμεύει την επιχείρηση τουλάχιστον για δύο πλήρη ημερολογιακά έτη, από την άποψη ότι μπορεί να ανακληθεί μετά το πέρας αυτών, ώστε ο τόπος φορολόγησης των υπηρεσιών της επιχείρησης να βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας από την έναρξη του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί τη διετία.

Σημειώνεται πως η ανωτέρω δηλωτική υποχρέωση για την επιλογή φορολόγησης στον τόπο του λήπτη καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που βάσει των ισχυουσών έως 31.12.2018 διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 14 υπάγονταν σε ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης των μη υποκείμενων στον φόρο πελατών τους και καθίσταντο υπόχρεες για απόδοση του φόρου αυτού στο οικείο κράτος μέλος για τις υπηρεσίες τους.

Στην περίπτωση, δηλαδή, που πρόκειται για επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους της περίπτωσης β' της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υπηρεσίες των εν λόγω επιχειρήσεων υπάγονται από 01.01.2019 υποχρεωτικά σε ΦΠΑ εντός της Ελλάδας, εκτός αν δηλώσουν ότι επιλέγουν ως τόπο παροχής και άρα φορολόγησης των υπηρεσιών τους τον τόπο εγκατάστασης των πελατών τους, διατηρώντας κατά αυτόν τον τρόπο το καθεστώς φορολόγησης που εφάρμοζαν έως 31.12.2018.

Διευκρινίζεται ότι οι εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος υποκείμενοι στον φόρο που υποχρεούνται ή επιλέγουν να υπάγονται για τις υπηρεσίες τους στον ΦΠΑ του τόπου εγκατάστασης των μη υποκείμενων πελατών τους, δύνανται να εκπληρώνουν τις φορολογικές ως προς τον ΦΠΑ υποχρεώσεις τους στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του ειδικού καθεστώτος της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ.».Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. Α.1104/2019 (ΦΕΚ Β' 1059/29-03-2019) «Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του»:

«1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών», όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Το έντυπο αυτό ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πωλήσεις προηγούμενων φορολογικών ετών. Δηλώσεις για σκοπούς πωλήσεων από απόσταση που έχουν ήδη υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται να επανυποβληθούν με τη χρήση του νέου εντύπου.

3. Η δήλωση για την επιλογή φορολόγησης των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής και ισχύει υποχρεωτικά τουλάχιστον για δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους και μετά την 30η ημέρα του πρώτου μήνα, ισχύει υποχρεωτικά για το τρέχον έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.

4. Η δήλωση για την ανάκληση της επιλογής φορολόγησης των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη, υποβάλλεται οποτεδήποτε πριν την πρώτη συναλλαγή μετά το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου των δύο ημερολογιακών ετών.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση για την ανάκληση της επιλογής φορολόγησης, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη, εάν όμως ο υποκείμενος στον φόρο επιρρίπτει ΦΠΑ με τον ισχύοντα εντός Ελλάδος συντελεστή στα στοιχεία που εκδίδει για τις υπηρεσίες αυτές, θεωρείται ότι ο τόπος παροχής βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

5. Ειδικά για το έτος 2019, η δήλωση για την επιλογή φορολόγησης από 01.01.2019 των παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 01.01.2019, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
  • Ε.2049/2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α' 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών»
  • Α.1104/2019 «Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του»


Έντυπο:

Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών»