Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από την ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:


Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο
(μια κατάσταση)
για όλο το 2018
22.4.2019
(παράταση σύμφωνα με το από 28.3.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. και την απόφαση Α.1116/16-04-2019 που ακολούθησε και τροποποίησε την
ΠΟΛ.1022/7.1.2014)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτουςΣυναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο
(μια κατάσταση) για όλο το 2018
22.4.2019
(παράταση σύμφωνα με το από 28.3.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.
και την απόφαση Α.1116/16-04-2019 που ακολούθησε και τροποποίησε την ΠΟΛ.1022/7.1.2014))
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
15.5.2019


Σημείωση: Ενημερωμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

Παρ. 3 και 4 του άρθ. 14 του ν.4174/2013
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
ΠΟΛ.1149/22.05.2014
ΠΟΛ.1176/14.07.2014
ΠΟΛ.1201/23.09.2014
ΠΟΛ.1207/30.09.2014
ΠΟΛ.1017/17.02.2015
ΠΟΛ.1053/27.2.2015
ΠΟΛ.1092/17.4.2015
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 12.10.2015
ΠΟΛ.1240/29.10.2015
ΠΟΛ.1254/08.12.2015
ΠΟΛ.1267/21.12.2015
ΠΟΛ.1278/31.12.2015
ΠΟΛ.1011/22.01.2016
ΠΟΛ.1051/28.04.2016
ΠΟΛ.1145/05.10.2016
ΠΟΛ.1150/12.10.2016
ΠΟΛ.1026/2017
ΠΟΛ.1051/2017