Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2019 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018)

Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2019 (από 1.1.2018 έως 31.12.2018).


Βάσει της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019 (για τη χρήση 2018) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019, ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα.


Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2018 & περιουσία κατά την 31.12.2018) πρέπει να συμπεριληφθούν όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2018 έως 31.12.2018, ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις (από 01.01.2016 έως 31.12.2018) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως και ε' και ιβ', ή στις χρήσεις που κατ' εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β' εδάφ. παρ. 3 του άρθ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου με τις διατάξεις του ν. 4571/2018 και επόμενων, πρέπει να συμπεριληφθούν στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019, εφόσον διατήρησαν ή απέκτησαν την ιδιότητά τους μετά την δημοσίευση του σχετικού νόμου (π.χ. μετά την 30-10-2018 για το ν. 4571/2018).

Ομοίως, υπόχρεοι που απώλεσαν την ιδιότητά τους με τις διατάξεις του ν. 4571/2018 (π.χ. αναπληρωματικά μέλη επιτροπών που δεν έλαβαν μέρος σε συνεδριάσεις), πρέπει να εξαιρεθούν από την κατάσταση υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης των δεδομένων της κατάστασης υπόχρεων, από τον πιστοποιημένο χρήστη του φορέα υπόχρεων ακολουθεί χρονικά τη σύνταξη αυτής και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική ειδοποίηση υπόχρεου και οργάνου ελέγχου, στην παρακολούθηση της εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης, καθώς και στην ενημέρωση του υπόχρεου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κατάσταση που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από όποιον ασκεί νομίμως την αρμοδιότητα.

Μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019 δεν θα επιτρέπονται.

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες πρέπει να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους εάν η καταχώριση γίνει με αρχείο. Εάν η καταχώριση γίνει απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να προστεθεί στον υπόχρεο η επιπλέον ιδιότητα.

Επίσης, ο φορέας έχει υποχρέωση να καταχωρίσει τους υπόχρεους που υπηρέτησαν σε αυτόν από 01.01.2018 έως 31.12.2018 (ή για έτερο διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο), ενώ τυχόν αποσπασμένοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.


Φορείς υπόχρεων που είχαν πιστοποιήσει διαφορετικούς χρήστες ανά όργανο ελέγχου ή που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας στα όργανα ελέγχου του ν. 3213/2003, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης forels@pothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.pothen.gr/katalogos). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.


Διευκρινίζεται ότι παρόλο που η υποχρέωση καθενός που αποκτά ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ πηγάζει από τις διατάξεις του νόμου, στο πλαίσιο της χρηστής δημόσιας διοίκησης, οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.
Οδηγίες για την εισαγωγή καταστάσεων υπόχρεων από προηγούμενο έτος

Αφού κάνετε είσοδο στην εφαρμογή επιλέγετε «Κατάλογοι Υπόχρεων» κι εν συνεχεία «Διαχείριση Ενιαίων Καταλόγων».

Στο πεδίο «Έτος» εισάγετε 2018 ή το έτος (2016 ή 2017) από το οποίο θέλετε να αντλήσετε την κατάσταση υπόχρεων (εικόνα 1 > 1) και πατάτε «Επιλογή» (εικόνα 1 > 2).

Μόλις εμφανιστεί η κατάσταση υπόχρεων στο δεξί μέρος της οθόνης (εικόνα 1 > 3) επιλέξετε «Εκτύπωση Καταλόγου» (εικόνα 1 > 4).Πηγαίνοντας στις «Λήψεις» του υπολογιστή σας, ανοίγετε το αρχείο katalogos.xlsx, επιλέγετε την πρώτη γραμμή στην οποία αναγράφεται το έτος αναφοράς της κατάστασης υπόχρεων και διαγράψτε την γραμμή αυτή (εικόνα 2 > 1).

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της κατάστασης υπόχρεων του φορέα σας, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή διορθώνοντας τις εγγραφές της, την αποθηκεύετε (εικόνα 2 > 2).Για να εισάγετε την κατάσταση υπόχρεων από αρχείο, ακολουθείστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο Katalogoi-Manual-2019.pdf

Τις εγκυκλίους, τις οδηγίες χρήσης και τα τελευταία νέα για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων μπορείτε να τα βλέπετε και στην ιστοσελίδα:

https://www.pothen.gr/katalogosΠαράταση προθεσμίας υποβολής:

Σύμφωνα με την τροπολογία 2055/50 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

Δίδεται παράταση έως 30-4-2019 για την καταχώρηση ηλεκτρονικά, από τους αρμόδιους φορείς, των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019.

Σημείωση Taxheaven 29.3.2019: το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή και αναμένεται η δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ..


Σημείωση Taxheaven 2.4.2019: δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α' 52/01.04.2019) το παραπάνω ψηφισθέν νομοσχέδιο (άρθ. 92, ν.4605/2019).
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
  • ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»