Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1077/26.3.2012 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης.

Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε. κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Α.Φ.Μ. συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,
β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.


Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης

6.1. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε., σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την περ. ιε΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με παράγραφο ε΄ του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄).

6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) Α.Φ.Μ. υπόχρεου ασφαλισμένου,
β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,
γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,
δ) Α.Μ.Κ.Α. υπόχρεου ασφαλισμένου.

6.3. Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι των ταμείων αυτών είναι μισθωτοί, τα ταμεία θα διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε. μόνο τα ποσά που αφορούν τις προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων σε αυτά.


Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Σχετικές διατάξεις:

ΠΟΛ.1077/26.3.2012 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων (Τράπεζες - ΕΥΔΑΠ - Επιχ. Κινητής τηλεφωνίας κλπ) για αποστολή των στοιχείων στην ΓΓΠΣ»


Σημείωση:
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/28.1.2014, η εγκύκλιος ΠΟΛ.1077/26.3.2012 καταργείται εν μέρει για την αποστολή των στοιχείων χρήσης 2013 και εφεξής και ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 & 6, διότι οι συναλλαγές που μνημονεύονται στα άρθρα αυτά δεν περιλαμβάνονται σε όσες συναλλαγές αναφέρονται στην ΠΟΛ.1033/28.1.2014.

Δείτε επίσης και το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.