Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 8 «Φορολογικό έτος» του ν.4172/2013, για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 68 «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου» του ν.4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.


Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:
  • Παρ. 2, άρθ. 68, ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
  • Παρ. 1, άρθ. 8, ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
  • ΠΟΛ.1060/19.3.2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013»