Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

Χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου

Υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε φορολογικού έτους δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 για τα πλοία που κατά την 1η Ιανουαρίου είναι νηολογημένα στην ελληνική σημαία ή είναι νηολογημένα σε σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, υπαγόμενα στο άρθρο 26α του ίδιου νόμου ή είναι νηολογημένα με ξένη σημαία και διαχειρίζονται από την Ελλάδα από ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 25 του ίδιου νόμου.

Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου, εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη δόση του φόρου το (% αυτού ή 1/4) καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και οι υπόλοιπες τρεις (3) ισόποσες δόσεις καταβάλλονται εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους.


 

Σημείωση:

Η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του πρώτου 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, γίνεται εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους.


Σχετικές διατάξεις:

ν.27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»

Άρθρο 14 ν.27/1975 «Δήλωσις και καταβολή φόρου και εισφοράς»

ΠΟΛ.1215/19.7.1996 «Τρόπος φορολογίας των κοινοπραξιών πλοίων και των κοινοπρακτούντων μελών»