Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης για καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων (και καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου) για, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας και επαγγελματικά τουρι­στικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας

Υποβολή αίτησης για καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων (και καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου) για, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας και επαγγελματικά τουρι­στικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 4569/2018 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 20 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-05-2019)):

«1. Εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Μητρώο αυτό διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο Μητρώο καταχωρίζονται:
α. τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,
β. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
γ. τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256), καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που εγκαθίσταται στην Α.Α.Δ.Ε. για το σκοπό αυτόν.

2. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 καταχωρίζονται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας, η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης, το ολικό μήκος, το πλάτος, η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας, του πλοίου ή του μικρού σκάφους, οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage - grt) ή η ολική χωρητικότητα (registered tonnage - gt) οι κόροι της καθαρής χωρητικότητας ή η καθαρή χωρητικότητα (nettonnage), και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται επίσης τα στοιχεία για την απόδειξη της καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) ή η ένδειξη για τη μη επιβάρυνση με Φ.Π.Α., κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους, η αιτία της μεταβολής της κυριότητας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

3. Η πρόσβαση στο Μητρώο της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Οποιαδήποτε διασύνδεση του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016/4.8.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'1710/18.5.2017), ως κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών και Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών με άλλους φορείς.

4. α. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 εγγράφονται, κατόπιν σχετικής αίτησης με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη.
β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των ιδιωτικών πλοίων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία αυτά ιδιωτικά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
γ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη νηολόγησή τους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
δ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
ε. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των υπό ελληνική σημαία επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε(15) ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων. Για τα τουριστικά ημερόπλοια της περίπτωσης αυτής που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 , η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.
στ. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 υπό σημαία άλλη πλην της ελληνικής σύμφωνα με το άρθρο 12, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής από τον Φ. Π. Α. για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων. Για τα τουριστικά ημερόπλοια της περίπτωσης αυτής που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 12, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.
ζ. Εάν δεν υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στα άρθρα 12 και 15, ουδεμία απαλλαγή χορηγείται από τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης από επαχθή αιτία, ή οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη απαλλαγή που σχετίζεται με επαγγελματική χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

5. α. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου καταχωρίζεται σε αυτό εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που αυτή πραγματοποιήθηκε και με την επιφύλαξη πρόβλεψης από άλλες διατάξεις μικρότερης προθεσμίας για τη γνωστοποίηση της μεταβολής, κατόπιν υποβολής αίτησης από τον υπόχρεο για την εγγραφή του πλοίου ή του μικρού σκάφους.
β. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για πλοία μήκους επτά (7) μέτρων ή άνω και ποσού διακοσίων (200) ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των επτά (7) μέτρων.
γ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενημέρωση, σχετικά με τις μεταβολές των στοιχείων αρμοδιότητας του ως άνω Υπουργείου.
δ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη χορηγείται βεβαίωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α. Α.Δ. Ε.:
α. Καθορίζονται οι διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Μητρώου.
β. Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του παρόντος άρθρου και η ολική ή μερική λειτουργία του. Η μερική λειτουργία νοείται ως ολοκλήρωση του Μητρώου και θέση αυτού σε λειτουργία για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου.
γ. Εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας και Αυτοματοποιημένης Πρόσβασης, στον οποίο ειδικότερα ορίζονται το δικαίωμα πρόσβασης των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου, το είδος και η έκταση του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία διασύνδεσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, και επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους, ο τρόπος καταγραφής, η διαβίβαση και η αποτύπωση των στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ. Καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο της παραγράφου 1 των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, ο τύπος, η μορφή και το είδος των στοιχείων και δικαιολογητικών της παραγράφου 2, καθώς και η διαδικασία καταχώρισης και μεταβολής αυτών, οι λόγοι, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης για την μεταβολή ή απενεργοποίηση (εκούσια ή αυτοδίκαιη) ή εκ νέου ενεργοποίηση στο Μητρώο, ο τρόπος είσπραξης των ποσών τα οποία καταβάλλονται για την καταχώριση ή μεταβολή στο Μητρώο, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες των παραγράφων 4 και 5.».


Ως ημερομηνία ολοκλήρω­σης και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 (Α' 92) «e-Μητρώο Πλοίων»,  ορίστηκε από την ΠΟΛ.1209/2018 η 15η Νοεμβρίου 2018 και ως ημε­ρομηνία ολικής λειτουργίας του, η 15η Μαΐου 2022.Σύμφωνα με την παρ. 4 «Μεταβατικές διατάξεις» του άρθ. 5 της ΠΟΛ.1209/2018:

«α) Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγ­γραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', β' και ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Η αίτηση για καταχώριση, των στοιχείων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοί­ων, ήτοι έως και την 15.9.2019 αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία.

Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης των στοιχείων από τις Λιμενικές Αρχές, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυτών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή.

β) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, που διαθέτει προσωρινή άδεια σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ή άδεια του ν. 2743/1999, σε ισχύ, υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
 • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητι­κό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία και Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία υπό ξένη σημαία.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €). Το ηλεκτρονικό παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής είναι εφοδιασμένο με προσωρινή επαγγελματική άδεια του άρθρου 1 5 του ν. 4256/2014, η οποία είναι σε ισχύ κατά την έναρξη λει­τουργίας του e-Μητρώου Πλοίων.
 • Ευκρινή αντίγραφα των Ειδικών Εντύπων Πληροφορι­ακών Στοιχείων του πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)και
 • Πρωτότυπη επαγγελματική άδεια του ν. 2743/1999 ή του άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα απο­δεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για την βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι­κής προβαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβό­λου στις περιπτώσεις που απαιτείται. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, για την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμί­ας 10 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.9.2019.

γ) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού τουρι­στικού ημερόπλοιου ανεξαρτήτως σημαίας υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
 • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.

 • Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντί του εγγράφου εθνικό­τητας του πλοίου και του ΠΓΕ ή ΠΑ κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προ­βαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων για την εγγραφή του επαγγελματικού τουριστικού ημε­ρόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 μηνών από την θέση σε λει­τουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.9.2019.

δ) Τα στοιχεία αρμοδιότητας των φορολογικών και τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., συμπληρώνονται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από τον ιδιοκτή­τη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α·, β' και γ'. Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης αυτών από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. με εξαίρεση τα υπό ξένη σημαία πλοία, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αντίστοιχα. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές Υπηρεσίες προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυ­τών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή. Η επαλήθευση και επιβεβαίωση των καταχωρι­σμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση έως και 15.9.2019 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το αργότερο έως και την 15.5.2023.

ε) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή των επαγ­γελματικών πλοίων αναψυχής της περ. β' ή των τουριστι­κών ημερόπλοιων της περ. γ' πραγματοποιείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

5. Η «καταχώριση» των σκαφών και πλοίων στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατά απόλυτη προτε­ραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή μεταβολή του εφοπλισμού του πλοίου/ σκάφους για τα οποία θα ακολουθείται ξεχωριστή προτε­ραιότητα.»


Δείτε το θεσμικό πλαίσιο, τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, πίνακα αποτύπωσης παραβόλων, καθώς και τις προθεσμίες που ισχύουν για την καταχώρηση στο μητρώο εδώ.


Παράταση προθεσμίας:

Αναμένεται απόφαση για την παράταση της προθεσμίας, σύμφωνα με την από 14.5.2019 ανακοίνωση του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (δείτε σχετικά και «Μητρώο Πλοίων: Η τροπολογία για την παράταση εγγραφής - Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία».


Με τον ν.4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 78/24.05.2019), τροποποιήθηκε το άρθ. του 2 του ν. 4256/2014 που αφορά στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, η οποία πλέον πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμί­ας 10 μηνών (αντί των 6 μηνών που αρχικά προέβλεπε) από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.9.2019.


Με την εγκύκλιο Ε.2094/3.6.2019, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν.4613/2019 για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 51 του ν.4569/2018 και του ν.4256/2014.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:


Άρθρο 2, ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»

ΠΟΛ.1209/2018 «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.»

ΠΟΛ.1210/2018 «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους»

► ν.4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις.»

Ε.2094/2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α'92/2014) όπως ισχύει σήμερα»