Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσαρμογή ελάχιστου κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών βάσει του ν.4548/2018

Προσαρμογή ελάχιστου κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών βάσει του ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της Α.Ε. ορίζεται στο ποσό των 25.000€, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (αντί του προβλεπόμενου έως σήμερα ποσού των 24.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Οι ανώνυμες εταιρείες με μικρότερο κεφάλαιο θα πρέπει να το προσαρμόσουν στο νέο ελάχιστο κεφάλαιο ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.


Δείτε επίσης τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον κόμβο:Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι: