Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων (εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. έχει γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου ως απώτατη ημερομηνία).

Με τον νόμο 4403/2016  τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920  αναφορικά με το χρόνο δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου του έτους (εφόσον η συνέλευση συνέλθει στις 10 Σεπτεμβρίου ως απώτατη ημερομηνία). Επιπροσθέτως με τις διατάξεις του 43β του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 δημοσιεύονται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση.

Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση, κλείνοντας ανεπιτυχώς την σχετική αίτηση και τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.  

  Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου (απώτατη ημερομηνία)
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30.9
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30.9
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30.9
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)   Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης
 
Για τη χρήση 1.1 - 31.12.2017, με την με αριθμό 102102/28.9.2018 απόφαση, δόθηκε παράταση έως και την Τρίτη 2-10-2018 και ώρα 23:59:59