Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με το ν. 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με το χρόνο δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και η απώτατη προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ., όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2018 (εφόσον η συνέλευση συνέλθει στις 10.9.2018).

Επιπροσθέτως με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του κ.ν. 2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 δημοσιεύονται πλέον στο Γ.ΕΜ.Η. οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση.

Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης με αρ. πρωτ. 62784/7.6.2017. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση, κλείνοντας ανεπιτυχώς την σχετική αίτηση και τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.

Με τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης, τέθηκε τέλος στην πρακτική που επικρατούσε για διπλή υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (πριν και μετά την Γενική Συνέλευση) και τη συνακόλουθη επιβάρυνση των εταιρειών τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονομικό βάρος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος (εννέα μήνες) για υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων έτσι ώστε να αποφευχθεί η σχετική αρρυθμία λόγω παρατάσεων στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων στον φορολογικό φορέα (ΤΑXIS).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017 (1.1 - 31.12.2017) η απώτατη ημερομηνία στην οποία η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2018.

Παρακάτω παρουσιάζουμε ενδεικτικό πίνακα, σχετικό με τις προθεσμίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή Συνέλευσης των εταίρων και η απώτατη ημερομηνία υποβολής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.


  Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Ο.Ε. και Ε.Ε. της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.4308/2014(1)
Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης, έχει αποφασιστεί για την 10η Σεπτεμβρίου 2018)
20.8.2018 - - -
Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων 10.9.2018 10.9.2018 10.9.2018 10.9.2018
Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης (εφόσον δηλαδή η ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης, γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2018)
30.9.2018 30.9.2018 30.9.2018 30.9.2018


(1) Στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 αναφέρονται:

«2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:  
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.»


Σχετική απόφαση:
  • Αρ. πρωτ.: 62784/2017 «Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων»