Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών προηγούμενου έτους

Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών (εξόδων) προηγούμενου έτους

Βάσει της ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για όλους τους υπόχρεους:

Για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών (εξόδων) μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι την 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.


Σημείωση: Ενημερωμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις:

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1051/25.4.2016