Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει απεικονίζεται, κατά περίπτωση, στους παρακάτω πίνακες :


Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο 31η Μαρτίου επόμενου έτους από το έτος που αφορούν
(2.4.2018 λόγω αργιών)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Μ. Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις
Ένα αρχείο για όλο το έτος 31η Μαρτίου επόμενου έτους από το έτος που αφορούν
(2.4.2018 λόγω αργιών)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Μ. Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
     

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του έτους 31η Μαρτίου επόμενου έτους από το έτος που αφορούν
(2.4.2018 λόγω αργιών)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Μ. Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων) Ένα αρχείο για όλο το έτος
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις
Ένα αρχείο για όλο το έτος
31η Μαρτίου επόμενου έτους από το έτος που αφορούν
(2.4.2018 λόγω αργιών)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Μ. Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

 

Διόρθωση αποκλίσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (εξόδων)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
15η Μαΐου επόμενου έτους από το έτος που αφορούν
Σημείωση: Ενημερωμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις:

Παρ. 3 και 4 του άρθ. 14 του Ν.4174/2013,
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
ΠΟΛ.1149/22.05.2014
ΠΟΛ.1176/14.07.2014
ΠΟΛ.1201/23.09.2014
ΠΟΛ.1207/30.09.2014
ΠΟΛ.1017/17.02.2015
ΠΟΛ.1053/27.2.2015
ΠΟΛ.1092/17.4.2015
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 12.10.2015
ΠΟΛ.1240/29.10.2015
ΠΟΛ.1254/08.12.2015
  ΠΟΛ.1267/21.12.2015
ΠΟΛ.1278/31.12.2015
ΠΟΛ.1011/22.01.2016
ΠΟΛ.1051/28.04.2016
ΠΟΛ.1145/05.10.2016
ΠΟΛ.1150/12.10.2016
ΠΟΛ.1026/2017
ΠΟΛ.1051/2017
ΠΟΛ.1033/2018
ΠΟΛ.1065/2018