Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Φεβρουαρίου

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Φεβρουαρίου

Υπόχρεοι:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.2859/2000.

β) Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενοι λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα από αυτόν που διενεργήθηκε η συναλλαγή.

γ) Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για μία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες, μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα:

i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή:

ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
iiα) υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συναλλαγή,
iiβ) τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθ. 35, ν.2859/2000),
iiγ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης

δ) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α. από τον προμηθευτή με την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης» και ο λήπτης:

i) είναι υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ή νομικό πρόσωπο που δεν υπόκειται στο φόρο, ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 και

ii) δεν έχει αρνηθεί αυτό το παραστατικό και

iii) δεν έχει λάβει συμπληρωματικό τιμολόγιο από τον πωλητή για τον Φ.Π.Α.,

δηλαδή, εσφαλμένα δεν χρεώθηκε Φ.Π.Α., τότε,

έχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω συναλλαγές (λήπτης), με υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ.1150/29.9.2017).

Ελλείψει ειδικά οριζόμενου χρόνου υποβολής της παραπάνω έκτακτης δήλωσης από την ΠΟΛ.1150/29.9.2017, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του εν λόγω φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1019/2003.


Οι συνδρομητές μας μπορούν να μελετήσουν και το άρθρο του κόμβου σχετικά με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις.

 

Σημειώσεις:

1. Η υποβολή των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. γίνεται σε έντυπη μορφή στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς στο σύστημα taxisnet δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η επέκταση της λειτουργικότητας η οποία θα δίνει την ευκαιρία στους υπόχρεους, να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017, η υλοποίηση της εφαρμογής αποδοχής έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2017.

2. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1082/2015 ορίζεται πως, το έντυπο που χρησιμοποιείται για την υποβολή των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. είναι αυτό, όπως ισχύει και ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις για τις τακτικές περιοδικές δηλώσεις.

3. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών. (Σχετ. ΠΟΛ.1108/2014)

4. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις. (Σχετ. ΠΟΛ.1082/2015)

 

Σχετικές διατάξεις:

Ν.2859/2000  άρθ. 38 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΠΟΛ.1071/2002 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1019/2003 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ.1267/2011)

ΠΟΛ.1108/2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1082/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.