Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων προηγούμενου ημερολογιακού διμήνου

Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων προηγούμενου ημερολογιακού διμήνου

α. Τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει, μέσα ενημέρωσης, για τις από τη δημοσίευση του Ν.2429/1996 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (10.7.1996) διαφημίσεις, υποχρεούνται να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων (εξωλογιστικό) θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.
Στο ημερολόγιο αυτό αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, το προϊόν ή η υπηρεσία που διαφημίζεται, η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία του τιμολογίου, η αξία του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α., τα στοιχεία των παραστατικών που εκδόθηκαν για την καταβολή του φόρου και του αγγελιοσήμου (Αριθμός παραστατικού, ημερομηνία, κωδικός και επωνυμία της Τράπεζας, ποσό φόρου και ποσό αγγελιοσήμου). Οταν εκδίδεται τιμολόγιο για περισσότερες της μιας διαφήμισης τότε η συνολική αξία του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. αναγράφεται μόνο στην τελευταία καταχώρηση, ενώ στις προηγούμενες αναγράφεται μόνο ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου. Ανάλογα αναγράφονται και τα δεδομένα των παραστατικών καταβολής.

Επίσης, αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος απαλλάσσεται του ειδικού φόρου διαφημίσεων ή του αγγελιοσήμου θα αναγράφεται η ένδειξη "απαλλαγή" και η προβλέπουσα αυτή απαλλακτική διάταξη ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του ΤΣΠΕΑΘ, κατά περίπτωση.
Σε κάθε σελίδα του ημερολογίου εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα για τις αξίες των τιμολογίων, του φόρου και του αγγελιοσήμου. Στο ημερολόγιο αναγράφονται εντύπως ή με σφραγίδα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή τα πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ο οποίος εκμεταλλεύεται τα μέσα ενημέρωσης και επιπλέον ο αύξων αριθμός εκμετάλλευσης και ο εμπορικός τίτλος του συγκεκριμένου μέσου (π.χ. ραδιόφωνο "Η Φωνή", Τηλεόραση "Η Φωνή" κ.τ.λ.).

Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για το καθένα από τα μέσα αυτά.
Η ενημέρωση των κατά περίπτωση δεδομένων του βιβλίου αυτού γίνεται εντός πέντε (5) ημερών:
α) από την καταχώρηση ή τη μετάδοση της διαφήμισης,
β) από την έκδοση του τιμολογίου και γ) από τη λήψη του παραστατικού καταβολής του φόρου και του αγγελιοσήμου.

Η εκτύπωση του ημερολογίου διαφημίσεων, όταν αυτό τηρείται μηχανογραφικά, γίνεται μέσα στο μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό δίμηνο που μεταδόθηκαν ή καταχωρήθηκαν οι διαφημίσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή ή άμεση εκτύπωση σε αθεώρητο χαρτί του ημερολογίου αυτού, μόλις αυτό ζητηθεί από τον έλεγχο.

Για τη μη τήρηση ή κατά διάφορο τρόπο τήρηση, για τη μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση του ημερολογίου αυτού ή γενικά για παραβάσεις ή παρατυπίες αναγόμενες στην εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως αυτές ισχύουν.

β. Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του διμήνου ένα (1) αντίτυπο του καθενός τηρούμενου ημερολογίου διαφημίσεων στη Δ.Ο.Υ. της έδρας και ένα (1) στο ΤΣΠΕΑΘ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τη Δ.Ο.Υ. οι υπόχρεοι οι οποίοι τηρούν το ημερολόγιο αυτό μηχανογραφικά, υποβάλλουν ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα του ημερολογίου αυτού.

Η μη τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στον τρόπο και τον χρόνο έκδοσης και στο περιεχόμενο των τιμολογίων καθώς και στη σύνταξη και υποβολή στη Δ.Ο.Υ., το ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων μικρών αγγελιών και κοινωνικών και ημερολογίων συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση που η παράβαση αναφέρεται σε μη υποβολή ή ανακριβή ή πλημελλή ή εκπρόθεσμη υποβολή στο ΤΣΠΕΑΘ και στον ΕΔΟΕΑΠ των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων και ημερολογίων, το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του παραβάτη, μετά από σχετικό σημείωμα του ΤΣΠΕΑΘ.

Σχετικές διατάξεις:

-ΠΟΛ.1217/29.7.1996 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει

-Παρ. 2 άρθ. 12 ν. 2328/1995  Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις