Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017

Η υποχρέωση υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ λήγει στις 30.9.2017, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στην απώτατη προθεσμία της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

 

Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ανώνυμες Εταιρείες

 Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

 έως 30/09/2017

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

 Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

έως 30/09/2017

Ι.Κ.Ε.

  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

 έως 30/09/2017

Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)

 

Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης
 Σχετικά μπορείτε να δείτε όσα ισχύουν και χρηστικές οδηγίες στο άρθρο του κόμβου "Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για το 2016 - Πλήρης οδηγός"