Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 της 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3623/31.12.2014) Υ.Α., η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Η καταχώριση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessportal.gr)  από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης.

Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση, τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxisnet μετά την οριστική υποβολή της.

Σχετικές διατάξεις:

Υ.Α. 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3623/1.12.2014)
Αρ. πρωτ.: 97333/23.9.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρήσεις