Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2016

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δείτε το αναλυτικό άρθρο του κόμβου για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»: Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014).

Όλες οι αποφάσεις και η νομοθεσία για το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα από τις ετικέτες του κόμβου: Πόθεν έσχες

Βασικό νομοθέτημα: 3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.