Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016)

Υποβολή δηλώσεων Οικειοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών

Άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016

ΠΟΛ.1006/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)

ΠΟΛ.1009/2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)
  • ΠΟΛ.1095/2017 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 σχετικά με την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων"
  • Νέα παράταση προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α' 240) έως 31.10.2017 (βάσει του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν.4490/2017 ΦΕΚ Α' 150 11.10.2017)
  • Νέα παράταση προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α' 240). Παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και την 25.11.2017 (27.11.2017 λόγω αργιών), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4499/2017 (Α' 176/21-11-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ και άλλες διατάξεις».