Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου διανομής έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων Α.Ε. στην περίπτωση που μέχρι 03/05/17 έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις, χωρίς να έχει αποδοθεί ο εν λόγω φόρος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017/3.5.2017, στην περίπτωση που μέχρι την έκδοσή (3 Μαΐου 2017) έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις και υπό την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά των οποίων έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26Α του κ.ν. 2190/1920 προθεσμίας, χωρίς να έχει αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος διανομής έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων Α.Ε., γίνεται δεκτό ότι αυτός μπορεί να αποδοθεί από τα υπόψη νομικά πρόσωπα εντός μηνός από την έκδοση της εγκυκλίου (έως 3 Ιουνίου 2017), χωρίς κυρώσεις, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή κατά τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος αυτού.