Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με την κ.υ.α. 45231/20.4.2017

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 45231/20.4.2017 (ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017), οι υπόχρεοι που αναφέρονται στην εν λόγω κ.υ.α. οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της.

Οι ως άνω υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ήμερων προ της παρέλευσης της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 1 της κ.υ.α., οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή της.

Οι υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 1 της κ.υ.α., οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Σχετικές διατάξεις:

Κ.Υ.Α. 45231/20.4.2017
Νόμος 4446/2016, άρθρα 62-67